Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά

Το δικηγορικό γραφείο Κώστας Ιντιάνος & Σια (η “Εταιρεία”) συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679. Η παρούσα δήλωση παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων (τα ατομικά σας δικαιώματα ως υποκειμένου των δεδομένων) και τις υποχρεώσεις μας σχετικά με τον τρόπο, το γιατί και πότε επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποιοι είμαστε

Το δικηγορικό γραφείο Κώστας Ιντιάνος & Σια αποτελείται από δύο οντότητες: τον Κώστας Ιντιάνος & Σια, Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι (που ιδρύθηκε στις 16.3.2001) που καλύπτει όλα τα νομικά θέματα που σχετίζονται με το δικαστήριο και η Κώστας Ιντιάνος & Σια ΛΤΔ (που ενσωματώθηκε 27.2.2001) που καλύπτει όλους τους άλλους τομείς πρακτικής της Δικηγορικής Εταιρείας. Η νομική πρακτική ιδρύθηκε αρχικά το 1924.

Πληροφορίες που συλλέγουμε.

Το δικηγορικό γραφείο Κώστας Ιντιάνος & Σια επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία για να ανταποκριθεί στις νομικές, νομικές και συμβατικές μας υποχρεώσεις και να σας παρέχει τις υπηρεσίες μας. Δεν θα συλλέξουμε ποτέ περιττά προσωπικά δεδομένα από εσάς και δεν θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από αυτό που ορίζεται στην παρούσα δήλωση.

Οι πηγές δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν πελάτες, μεσάζοντες, υποκείμενα των δεδομένων απευθείας, τρίτους συνδεδεμένους με το υποκείμενο των δεδομένων (για παράδειγμα, άλλο πάροχο υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες στο υποκείμενο των δεδομένων) ή υλικό ανοιχτού κώδικα.

  • Το είδος των δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξουμε περιλαμβάνει:
  • Στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, ταχυδρομικών διευθύνσεων, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμών τηλεφώνου).
  • Πληροφορίες που απαιτούνται από την Εταιρεία για την εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων, ιδίως όσον αφορά τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την πηγή κεφαλαίων και την πηγή πλούτου.
  • Πληροφορίες που παρέχονται κατά την παροχή των υπηρεσιών μας (για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές σχέσεις και το υπόβαθρο, τον οικονομικό πλούτο και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται, τις συναλλαγές που έχουν συναφηθεί, το φορολογικό καθεστώς, τις διαφορές και τις δικαστικές διαδικασίες που εμπλέκονται).
  • Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές.
  • Συνέδρια και επισκέψεις στα γραφεία μας.
  • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να μας παρέχετε.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας και δεν θα αποκαλύψει, μοιραστεί ή πουλήσει ποτέ τα δεδομένα σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο και για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους συμμόρφωσης ή/και με σκοπό την παροχή οποιασδήποτε από τις νομικές υπηρεσίες μας, όπως απαριθμείται στην ιστοσελίδα μας www.indianos.com.cy

Τα δικαιώματά σας

Τα υποκείμενα των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ή οποιαδήποτε δικαιοδοσία με ισοδύναμη νομοθεσία με τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων) έχουν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα.

Κάθε τέτοιο υποκείμενο των δεδομένων που επιθυμεί να ασκήσει οποιαδήποτε δικαιώματα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ανάκλησης οποιασδήποτε συγκατάθεσης για επεξεργασία που είχε δοθεί προηγουμένως· του δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα ή διόρθωσης, επικαιροποίησης, διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων ή για περιορισμό ή παροχή πρόσβασης σε δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο ή να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη επεξεργασία) θα πρέπει να αποστείλει το αίτημα σε πρώτη φάση σε indianos@indianos.com.cy

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ένα υποκείμενο των δεδομένων επιλέγει να μην παράσχει προσωπικά δεδομένα ή όταν κάποιο από τα δικαιώματα που ορίζονται παραπάνω ασκείται για τον περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να παράσχει σχετικές υπηρεσίες ή μπορεί να υπάρχει περιορισμός στις υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν.

Κοινοποίηση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών

Δεν μοιραζόμαστε ούτε αποκαλύπτουμε οποιαδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση ή όπου υπάρχει νομική απαίτηση.
Η παροχή δεδομένων σε μία οντότητα της Εταιρείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα από όλα τα μέλη του προσωπικού. Καταβάλλονται εύλογες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο από εκείνους που έχουν ανάγκη πρόσβασης για να εκπληρώσουν τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω. Οι αιτήσεις για περιορισμό της πρόσβασης με οποιονδήποτε συγκεκριμένο τρόπο θα πρέπει να υποβάλλονται σε indianos@indianos.com.cy και θα εξετάζονται και, όπου είναι δυνατόν, σε σχέση με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, θα λαμβάνονται μέτρα.

Ακολουθεί κατάλογος πιθανών αποδεκτών δεδομένων (σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υπαλλήλων, διευθυντών και αξιωματικών):

  • Άλλοι πάροχοι υπηρεσιών (νομικοί, διοικητικοί ή μη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που παρέχει υπηρεσίες σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα για το οποίο έχει λάβει εντολή η Εταιρεία) όπου η γνωστοποίηση στον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω.
  • Οποιοιδήποτε υπεργολάβοι, αντιπρόσωποι ή πάροχοι υπηρεσιών της Εταιρείας.
  • Δικαστήρια
  • Υπηρεσίες επιβολής του νόμου όπου κρίνεται απαραίτητο για την Εταιρεία να εκπληρώσει τις νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν για αυτήν.
  • Ρυθμιστικές αρχές ή άλλα κυβερνητικά ή εποπτικά όργανα με νόμιμο δικαίωμα στο υλικό ή έννομο συμφέρον σε οποιοδήποτε υλικό.
  • Κάθε καταχωρητής δημόσιου μητρώου όπου τα δεδομένα πρέπει να περιλαμβάνονται σε δημόσιο μητρώο,

Όταν η Εταιρεία συνάπτει δέσμευση με τρίτο μέρος σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από το εν λόγω τρίτο μέρος, θα επιδιώξουμε να συνάψουμε συμφωνία με το εν λόγω τρίτο μέρος, καθορίζοντας τις αντίστοιχες υποχρεώσεις κάθε μέρους και θα επιδιώξουμε να είμαστε εύλογα ικανοποιημένοι ότι το τρίτο μέρος έχει λάβει μέτρα για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία χρήση , πρόσβαση, αποκάλυψη, ζημία, απώλεια ή καταστροφή.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τέτοιο τρίτο μέρος βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου τα δεδομένα που διαβιβάζονται θα περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που θα προστατεύονται βάσει του ισχύοντος κανονισμού προστασίας δεδομένων, θα διασφαλίσουμε ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού προστασίας δεδομένων πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε τέτοιας διαβίβασης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά των δεδομένων μόνο όταν είμαστε ικανοποιημένοι ότι:

  • η χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νόμους περί προστασίας δεδομένων παρόμοιους με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • ο αποδέκτης έχει συμφωνήσει με σύμβαση να προστατεύει τις πληροφορίες στα ίδια πρότυπα προστασίας δεδομένων με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • έχουμε λάβει τη συγκατάθεση των σχετικών υποκειμένων των δεδομένων για τη διαβίβαση, ή
  • εάν μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η μεταφορά θα γίνει σε οργανισμούς που αποτελούν μέρος της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

  • Η Εταιρεία διατηρεί δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών (όπως ορίζονται παραπάνω) για τους οποίους τα συλλέξαμε. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρεί δεδομένα σε σχέση με μια πελατειακή σχέση για 5 χρόνια από τη σύναψη αυτής της σχέσης. Αυτό υπόκειται σε ορισμένες εξαιρέσεις, όπως για καταπιστεύματα (όπου, σε κάθε περίπτωση, τα αρχεία μπορούν να τηρούνται επ’ αόριστον) ή σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετίζονται με διαφορά μετά τη λήξη της σχέσης ή όταν τα δεδομένα δεν μπορούν να διαγραφούν για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους.
  • Τυχόν αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συνεχή επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων και αιτήματα καταστροφής δεδομένων θα πρέπει να υποβάλλονται σε indianos@indianos.com.cy

Υποβολή καταγγελίας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε τις πληροφορίες σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Η Εταιρεία διαθέτει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή οποιοδήποτε αίτημα για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που ορίζονται παραπάνω θα πρέπει να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω indianos@indianos.com.cy ή ταχυδρομικώς στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, Κώστας Ιντιάνος & Σια, Δικηγόποι & Νομικοί Σύμβουλοι, Διαγόρου 4, Κτίριο Κέρμια, Flat/Office 204, 2ος όροφος, 1097 Λευκωσία, Κύπρος.

 

Επικοινωνήστε!

+357 22675231

Στείλετε μήνυμα!

indianos@indianos.com.cy

Επίσκεψη!

Διαγόρου 4, Μέγαρο Κέρμια, Γραφείο 204, 1097 Λευκωσία

Ωράριο

Δευ – Πεμ: 8:30 π.μ - 18:00 μ.μ
Παρ: 8:30 π.μ - 14:30 μ.μ