Επιλογή Σελίδας

Μετεγκατάσταση στην Κύπρο


Οι αλλαγές που ξεκίνησαν στον κόσμο των επιχειρήσεων από διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς και αρχές έχουν οδηγήσει σε μια συνεχή και προοδευτική ζήτηση για περισσότερη συμμόρφωση και ουσία σε σχέση με το εταιρικό επιχειρήν.

Το δικηγορικό γραφείο μας παρέχει νομική και πρακτική βοήθεια σε επιχειρηματίες και επενδυτές που επιθυμούν να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές και μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη νέα οικονομική και χρηματοπιστωτική τάξη και να εξασφαλίσουν τη φορολογική τους  βελτιστοποίηση. Παρακάτω θα βρείτε επιχειρήματα για μετεγκατάσταση στη Κύπρο:

Η έννοια της φορολογικής απαλλαγής Μη Κατοικίας για Φορολογικούς Κατοίκους Κύπρου

Σύμφωνα με την έννοια της Μη-Κατοικίας που εισάχθηκε τον Ιούλιο του 2015, ένα άτομο που ζει πάνω από 183 ημέρες το χρόνο στην Κύπρο και ως εκ τούτου είναι Φορολογικός Κάτοικος στην Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει του νόμου περί Φόρου Εισοδήματος, και δεν διατηρεί την κατοικία του/της στην Κύπρο απαλλάσσεται από το φόρο ΕΕΑ (Έκτακτη Εισφορά Άμυνας).

Τα μη κατοικούντα άτομα που είναι φορολογικοί κάτοικοι θα εξαιρούνται από τους παρακάτω φόρους αν η πηγή εισοδήματος είναι εντός ή εκτός Κύπρου:

 • 17% ΕΕΑ (Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα) επί των μερισμάτων
 • 30% ΕΕΑεπί του επιτοκίου καταθέσεων
 • 2,25% (3%πάνω σε 70%) ΕΕΑ επί των εισοδημάτων από ενοίκα

Η έννοια μη-κατοικίας ισχύει για:

-ένα άτομο που δεν έχει την κατοικία καταγωγής στην Κύπρο, ή

-ένα άτομο που ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για λιγότερο από 17 χρόνια από τα τελευταία 20 χρόνια πριν από την αντίστοιχη φορολογική περίοδο.

Η έννοια μη κατοικίας δεν ισχύει για ένα άτομο που έχει για κατοικία προέλευσης του την Κύπρο λόγω του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου Κεφ 195 ή είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου στο πλαίσιο του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος για τουλάχιστον 17 χρόνια από τα τελευταία 20 έτη που προηγούνται του σχετικού φορολογικού έτους, ανεξάρτητα της κατοικίας προέλευσης του ατόμου, που όμως, δεν ισχύει σε 2 περιπτώσεις:

(1) σε περίπτωση που το άτομο διατηρεί μια κατοικία επιλογής εκτός Κύπρου, σύμφωνα με τον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο Κεφ. 195 και δεν υπήρξε φορολογικός κάτοικος Κύπρου στο πλαίσιο του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος για κάθε περίοδο 20 ετών που προηγούνται του σχετικού φορολογικού έτους, η κατοικία επιλογής συνεπάγει την πρόθεση να αποκτήσει την κατοικία και να την κάνει την μόνιμη κατοικία του/της,

(2) σε περίπτωση που το άτομο δεν έχει υπάρξει φορολογικός κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυνάμει του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 συνεχών ετών πριν να είχε σε ισχύ η νέα έννοια Μη Κατοικίας στις 16 Ιουλίου 2015.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για υψηλόμισθα άτομα που απασχολούνται στην Κύπρο

Τα άτομα που απασχολούνται στην Κύπρο με ετήσιο εισόδημα άνω των € 100.000 που γίνονται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου επωφελούνται από μια φορολογική απαλλαγή 50% επί του μισθού για περίοδο 10 ετών.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για μη κατοικούντα άτομα που απασχολούνται στην Κύπρο

Τα άτομα που διέμεναν στο εξωτερικό πριν από την έναρξη της απασχόλησής τους στην Κύπρο και έγιναν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου επωφελούνται από μια φορολογική απαλλαγή 20% από το μισθό με ανώτατο ποσό απαλλαγής τα € 8.550.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτάται στο εξωτερικό

Τα άτομα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και παρέχουν υπηρεσίες εκτός Κύπρου για περισσότερες από 90 ημέρες το χρόνο σε ένα εργοδότη μη κάτοικο Κύπρου ή μια ξένη μόνιμη εγκατάσταση ενός εργοδότη κάτοικου Κύπρου επωφελούνται από απαλλαγή 100% επί του εισοδήματος που προέρχεται από τις υπηρεσίες αυτές.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για τα συνταξιοδοτικά

Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη που σχετίζεται με προηγούμενη απασχόληση που παρέχεται στο εξωτερικό φορολογούνται 5% επί της σύνταξης άνω των € 3.420.

Φορολογική απαλλαγή για την ασφάλιση ζωής και εγκεκριμένα ταμεία

Τα άτομα επωφελούνται από πλήρη φορολογική απαλλαγή σε οποιαδήποτε αποπληρωμή κατ’ αποκοπήν ποσού που σχετίζεται με την ασφάλιση ζωής ή εγκεκριμένα ταμεία.

Χαμηλή εισφορά κοινωνικής ασφάλισης

Η εισφορά της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι σε 7,8% στο ακαθάριστο εισόδημα του εργαζομένου με μέγιστο ετήσιο μισθό € 54.396.

Οικονομική ανάκαμψη Κύπρου

 • Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν προβλέψει τηνανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας μεταξύ 2,5% -3%.
 • Η Κύπρος επέστρεψε στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές σε χρόνο ρεκόρ.
 • Η Κύπρος έχει αναβαθμιστεί από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody’s, S & P, Fitch).
 • Η Κύπρος θεωρείται πιστωτικό θετικά λόγω της εισροής καταθέσεων ύψους€ 873 εκ. στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.
 • Η Κύπρος βγήκε από το διεθνές πρόγραμμα στήριξης στις 7 Μαρτίου
 • Η κυπριακή οικονομία αναπτύχθηκε ταχύτερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης κατά τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Η Κύπρος ως ένα χρηματοοικονομικό επιχειρηματικό κέντρο

 • Εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και έξοδος από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής
 • Κουλτούρα υπέρ της επιχειρηματικότητας
 • Χαμηλό λειτουργικό κόστος
 • Ελκυστικό και ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώςγια την εταιρεία, τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους της
 • Ευκαιρίες επιχειρηματικών επενδύσεων: τουρισμός, ακίνητα, ναυτιλία, έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία (βλέπε επόμενη παράγραφο για Νεοσύστατες Επιχειρήσεις).
 • Στρατηγική θέση ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική
 • Μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης
 • Σταθερό και διαφανές και νομικό και κανονιστικό πλαίσιο αγγλικού κοινού δικαίου
 • Διαθεσιμότητα επαγγελματικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές
 • Υψηλή διαθεσιμότητα ειδικευμένου, πολύγλωσσου εργατικού δυναμικού
 • Σύγχρονες και προηγμένες υποδομές
 • Μακροοικονομικές προοπτικές και ευκαιρίες

Δυνατότητα για την απόκτηση αδειών εργασίας για την ΕΕ και εκτός ΕΕ εργαζομένων

Απόκτηση κυπριακής ιθαγένειας

Η Κυπριακή Εταρεία Συμμετοχών

Εναλλακτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΟΕΕ)

Φορολογικά πλεονεκτήματα Κύπρου

 • Αναβαθμισμένη αξιολόγηση του Παγκόσμιου Φόρουμ του ΟΟΣΑ σε «Μεγάλο ΒαθμόΣυμμόρφωσης» , συμβατότημεα με ΕΕ και του ΟΟΣΑ, CRS, ΕΟΙ, BEPS, FATCA / πρόσβαση σε οδηγίες της ΕΕ
 • Ένας από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές εταιρικού εισοδήματος στην ΕΕ στο 12,5%
 • Απαλλαγή από τη συμμετοχή σε μερίσματα
 • Απαλλαγή από το φόρο επί των κερδών από πώληση χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα, ομολογίες)
 • Καμία παρακράτηση φόρων
 • Κανένας φόρος διαδοχής
 • Καμία φορολόγηση των κεφαλαιακών κερδών (εκτός από τη διάθεση ακινήτων στην Κύπρο ή μετοχών εταιρείας χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Κύπρο)
 • Καθόλου κανόνες υποκεφαλαφιοδότησης
 • Καθόλου κανόνες Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρείας (CFC)
 • Πλασματική Αφαίρεση Τοκου (ΝΙD) για επενδύσεις σε κυπριακές εταιρείες

Φορολογικά ευνοϊκό Καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Για τα άτομα με απασχόληση στην Κύπρο  η οποία υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ ετησίως, υπάρχει μια εξαίρεση από το φόρο εισοδήματος της τάξης του 50%, που ισχύει για τα πρώτα 10 χρόνια της απασχόλησης στην Κύπρο, και εφαρμόζεται σε πρόσωπα που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου για οποιαδήποτε 3 από τα 5 τελευταία οικονομικά έτη πριν από την έναρξη της απασχόλησης στην Κύπρο (συμπεριλαμβανομένου του προηγούμενου φορολογικού έτους)

Για τα άτομα με απασχόληση στην Κύπρο κάτω από 100.000 ευρώ ετησίως που μεγεγκαταστάθηκαν στην Κύπρο για την υποστήριξη των εργασιών της εταιρείας, υπάρχει μια εξαίρεση της τάξης του 20% επί του εισοδήματος απασχόλησης στην Κύπρο ενός ατόμου (που δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Κύπρος κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος), με ανώτατο όριο τα € 8.550 ετησίως, η οποία ισχύει για τα πρώτα 10 χρόνια της απασχόλησης στην Κύπρο. Αυτό το καθεστώς απαλλαγής ισχύει μέχρι το έτος 2020.

Νομοθεσία Νεοσύστατων Επιχειρήσεων (Εκκρεμεί Έγκριση του Κοινοβουλίου)

Η Κύπρος παρέχει φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ.

Οι επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι οι εξής:

 • Υφιστάμενες καινοτόμες επιχειρήσεις:το κόστος Ε&Α αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% του συνόλου του λειτουργικού κόστους σε τουλάχιστον ένα από τα τρία προηγούμενα έτη
 • Νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (start-ups):Αξιολόγηση με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο

Τα φορολογικά κίνητρα είναι τα εξής:

 • Ελάφρυνση φόρου εισοδήματος έως 50% του φορολογητέου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα που επενδύουν στις καινοτόμες ΜΜΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις
 • Ανώτατο όριο της έκπτωσης€ 150.000 / έτος
 • Δικαίωμα διεκδίκησης της έκπτωσης φόρου εντός προθεσμίας 5 ετών
 • Ποιότητα ζωής της Κύπρου
 • Η Κύπρος κατατάσσεται 1η ανάμεσα στις ασφαλέστερες «μικρές χώρες» χωρίς έγκλημα.
 • Η Κύπρος κατατάσσεται 1η στα καθαρότερα νερά στην ΕΕ και στις περισσότερες παραλίες με γαλάζια σημαία ανά ακτογραμμή
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα υψηλού επιπέδου
 • Πολυεθνικός πληθυσμός
 • Χιλιετίες πολιτισμού, ιστορίας και τέχνης
 • Φιλοξενία
 • Ηλιόλουστος καιρός
 • Γαστρονομία

και η Μεσόγειος θάλασσα …

 

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?