Επιλογή Σελίδας

 

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

 

Το Δικηγορικό Γραφείο μας παρέχει νομικές συμβουλές σε πελάτες που επιθυμούν να επενδύσουν στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Ο κυριότερος σκοπός του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων είναι να ενθαρρύνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις και να προσελκύσει άτομα που τα περιουσιακά τους ξεπερνούν το 1 εκ. δολάρια (High Net Worth Individuals) για να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους στην Κυπριακή Δημοκρατία

Το άρθρο 111Α του τροποποιημένου νόμου 141 (I) του 2002 επιτρέπει στο Υπουργικό Συμβούλιο να παρακάμψει τους όρους που καθορίζονται στον Πίνακα 3 του Νόμου, σύμφωνα με τον οποίο ο αιτών αιτείται για την κυπριακή υπηκοότητα πρέπει να ζει και να εργάζεται στην Κύπρο για τουλάχιστον 7 χρόνια συνεχόμενα όπως προβλέπει το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων που επιτρέπει την απόκτηση τιμητικής υπηκοότητας με επένδυση ελάχιστης χρονικής περιόδου 6 μηνών σε ιδιώτες για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει απόλυτη διακριτική ευχέρεια στην απόφασή του να εγκρίνει την αίτηση ή να ανακαλέσει οποιαδήποτε έγκριση σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε προϋπόθεσης που υπόκειται στο Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων.

  1. Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

α) Ο επενδυτής και η οικογένειά του μπορούν ελεύθερα να κατοικούν, να εργάζονται, να σπουδάζουν, να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ελβετία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ισλανδία

β) Ο κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου μπορεί να ταξιδεύει χωρίς βίζα σε 150 χώρες.

γ) Η σύζυγος, και τα παιδιά κάτω των 18 ετών του οποίου είναι κάτοχος της Κυπριακής υπηκοότητας, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για την Κυπριακή υπηκοότητα μόλις το αποκτήσει ο σύζυγος. Τα παιδιά που είναι φοιτητές στο πρώτο πτυχίο ή μεταπτυχιακό και είναι μεταξύ 18 και 20 ετών μπορούν επίσης να αιτηθούν. Επιπλέον, το όριο ηλικίας δεν έχει σημασία για παιδιά που πάσχουν από μόνιμη αναπηρία. Το διαβατήριο εκδίδεται και για όλα τα οικονομικά εξαρτώμενα παιδιά (μέχρι την ηλικία των 28 ετών). Όλες οι επόμενες γενιές του επενδυτή διατηρούν την Κυπριακή υπηκοότητα.

δ) Οι γονείς του αιτούντος μπορεί να είναι επιλέξιμοι για υπηκοότητα με την αγορά μιας επιπλέον κατοικίας αξίας € 500.000 και τα μέλη της ίδιας οικογένειας οι οποίοι είναι αιτούντες μπορούν να επενδύσουν συλλογικά με την προϋπόθεση ότι η συνολική επένδυση καλύπτει το ποσό των € 500.000 ανά αιτούντα.

ε) Η διπλή υπηκοότητα επιτρέπεται. Η απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας δεν ανακοινώνεται σε άλλες χώρες.

στ) Η διαδικασία προς απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας διαρκεί περίπου 6 μήνες για να ολοκληρωθεί (εξαιρούνται οι αργίες).

ζ) Δεν απαιτούνται εξετάσεις ιστορικής και γλωσσικής επάρκειας.

2. Οι όροι που ισχύουν για τον αιτούντα για το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων έχουν ως εξής:

α) Πρέπει να έχει καθαρό ποινικό μητρώο. Αυτό υποδηλώνει τα εξής:

-Το όνομά του δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία, έχουν παγώσει ως αποτέλεσμα κυρώσεων και βρίσκονται εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Ο αιτητής του οποίου η αίτηση για υπηκοότητα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε απορριφθεί, δεν είναι επιλέξιμη για την απόκτηση της κυπριακής μέσω του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων.

-Αυτό ισχύει και για τα μέλη της οικογένειας του επενδυτή που είναι επιλέξιμα να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας.

Επιπλέον, τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στις αρχές:
(i) Πιστοποιητικό καθαρού ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσης και τη χώρα διαμονής (εάν είναι διαφορετικό).
(ii) Έκθεση Due Diligence που εκδίδεται μέσω διεθνούς αποδεκτής βάσης δεδομένων που εξασφαλίζεται μέσω συνδρομής (π.χ. World Check, LexisNexis Diligence κ.λπ.). Η έκθεση πρέπει να χρονολογείται το αργότερο τριάντα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της.
(iii) Δήλωση του αιτούντος σχετικά με τυχόν αιτήσεις συμμετοχής σε υπηκοότητα που μπορεί να έχει υποβάλει σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος ή κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Ο αιτών πρέπει να επενδύσει εκ των προτέρων σε μόνιμη ιδιόκτητη ιδιοκτησία κατοικίας στην Κύπρο αξίας αγοράς τουλάχιστον € 500.000 + ΦΠΑ.

Η διάταξη αυτή δεν ισχύει εάν ο αιτών έχει επενδύσει σε οικιστικές μονάδες / μονάδες βάσει της δεύτερης κύριας επενδυτικής επιλογής «Άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα, εξελίξεις και υποδομές» που παρατίθενται παρακάτω, εφόσον τουλάχιστον μία από αυτές τις κατοικίες αξίζει τουλάχιστον € 500.000, πλέον ΦΠΑ και υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών διατηρεί την κατοχή της κατοικίας για όλη τη ζωή.

Ωστόσο, αν ο αιτών έχει επενδύσει σε οικιστικές μονάδες που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας μέσω του Προγράμματος, η ανωτέρω διάταξη θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιδιόκτητης κατοικίας, είναι τουλάχιστον € 2,5 εκατομμύρια.

Σε περίπτωση που η αγοραστική αξία της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κύπρο υπερβαίνει το ποσό των € 500.000, αυτό το πρόσθετο ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση του συνολικού ποσού που απαιτείται για την επένδυση.
Τα μέλη της ίδιας οικογένειας, που υποβάλλουν αίτηση χωριστά ως επενδυτές, μπορούν συλλογικά να αποκτήσουν κατοικία, υπό τον όρο ότι η συνολική αξία αυτής της οικιακής περιουσίας καλύπτει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά αιτούντα.

γ) Ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος άδειας διαμονής για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών προκειμένου να του χορηγηθεί διαβατήριο. Εάν ο αιτών δεν έχει ήδη λάβει άδεια διαμονής, μπορεί να ζητήσει άδεια μετανάστευσης βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 του νόμου περί αλλοδαπών και μετανάστευσης, ταυτόχρονα με την αίτηση πολιτογράφησης.
Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τα ενήλικα μέλη της οικογένειας του επενδυτή, ο οποίος θα υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πολιτογράφησης για οποιονδήποτε λόγο, η άδεια μετανάστευσης, η οποία αποκτάται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, θα ακυρωθεί αμέσως. Δεν υπάρχει ακόμα απαίτηση για τον επενδυτή να ζει στην Κύπρο.

δ) Ο αιτών πρέπει να διατηρήσει την επένδυση στην Κύπρο για τουλάχιστον 5 χρόνια, να μπορέσει να επωφεληθεί από τα οικονομικά οφέλη της επένδυσής του κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου και στη συνέχεια να μπορεί να πουλήσει όλα τα ακίνητα εκτός από την αρχική περιουσία 500.000 + ΦΠΑ που πρέπει να παραμείνει στην κατοχή του.

ε) Ο αιτών πρέπει να έχει πραγματοποιήσει την επένδυση κατά τη διάρκεια των 3 ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Ο επενδυτής μπορεί να αντικαταστήσει την επένδυση εντός 5 ετών με προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών.

στ) Ο αιτών πρέπει να είναι μη Κύπριος πολίτης ο οποίος επενδύει είτε προσωπικά είτε μέσω εταιρείας ή εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος ή μέσω επενδύσεων που πραγματοποίησε η σύζυγός του ή από κοινού ή ως ανώτερος ανώτερος διευθυντής εταιρείας ή εταιρειών που δημιουργεί ένα ελάχιστο ποσό φόρου ύψους 100.000 ευρώ για περίοδο τριών ετών και μπορεί να επενδύσει σε έναν από τους τέσσερις τρόπους που περιγράφονται περαιτέρω παρακάτω.

ζ) Ο αιτών πρέπει να δωρίσει τουλάχιστον € 75.000 στο Ίδρυμα “Έρευνα και Καινοτομία”. Εάν ο αιτών δωρίσει περισσότερα από € 75.000, αυτό το πρόσθετο ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση του συνολικού ποσού της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε μέσω μιας από τις τέσσερις δυνατές επιλογές που περιγράφονται παρακάτω. Ωστόσο, η υποχρέωση δωρεάς αίρεται:

– εάν ο αιτών έχει επενδύσει τουλάχιστον € 75.000 σε μια πιστοποιημένη καινοτόμο επιχείρηση (δηλ. μια επιχείρηση που είχε αποκτήσει το σχετικό πιστοποιητικό από το Υπουργείο Οικονομικών) ή σε μια πιστοποιημένη κοινωνική επιχείρηση και / ή
– εάν ο αιτών έχει πραγματοποιήσει επένδυση στο πλαίσιο της τρίτης επενδυτικής επιλογής «Ενσωμάτωση, απόκτηση ή επένδυση σε εταιρείες Κύπρου», που αναφέρεται παρακάτω, συνολικού ποσού ίσου με το 20% του απαιτούμενου ποσού της επένδυσης (δηλαδή € 400.000) σε μια επιχείρηση των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ή στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας (εξαιρουμένων των κατασκευών) ή στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, της υγείας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

η) Ο αιτών πρέπει να κάνει δωρεά τουλάχιστον € 75.000 στην “Κυπριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Χωροταξίας” για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων στέγασης για οικονομικά προσιτή στέγαση αλλά και για την υλοποίηση άλλων προγραμμάτων / μέτρων στέγασης. Εάν ο αιτών δωρίσει περισσότερα από € 75.000, αυτό το πρόσθετο ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση του συνολικού ποσού της επένδυσης που πραγματοποιείται μέσω μιας από τις τέσσερις δυνατές επιλογές που παρατίθενται παρακάτω.

θ) Ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος έγκυρης θεώρησης Σένγκεν. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου για ταξίδια σε κράτη μέλη της ΕΕ και τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ. Τα παραπάνω ισχύουν για τα μέλη της οικογένειας του επενδυτή που είναι επιλέξιμα να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας.

ι) Δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα μείωσης της επενδυτικής αναφοράς μέσω συλλογικής επένδυσης.

Περαιτέρω και επιπρόσθετα στη μόνιμη κατοικία των 500.000 ευρώ που αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχουν 4 διαφορετικές επιλογές για έναν αιτούντα να επενδύσει στο Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων:

  1. Δωρεά στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης:
    (α) Ο/Η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να έχει προβεί σε δωρεά ύψους τουλάχιστον €75.000 στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα επιθυμεί να κάνει δωρεά ψηλότερου ποσού από τις €75.000, το επιπλέον ποσό θα συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επένδυσης που πραγματοποιείται κάτω από τα κριτήρια Α.2 – Α.5.   Η συγκεκριμένη υποχρέωση αίρεται σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα έχει πραγματοποιήσει επένδυση τουλάχιστον €75.000 σε πιστοποιημένη καινοτόμο επιχείρηση (δηλαδή σε επιχείρηση που έχει εξασφαλίσει το σχετικό πιστοποιητικό από το Υπουργείο Οικονομικών) ή πιστοποιημένη κοινωνική επιχείρηση.
    Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη υποχρέωση αίρεται σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα έχει πραγματοποιήσει επένδυση στα πλαίσια του κριτηρίου Α.3 (Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες), συνολικού ύψους ισόποσου με τουλάχιστον το 20% του απαιτούμενου κόστους επένδυσης (δηλαδή €400.000) του αναφερόμενου κριτηρίου Α.3 σε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ή στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας (με εξαίρεση τον τομέα των κατασκευών), ή στους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας, εκπαίδευσης, υγείας, και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
    (β) Ο/Η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να έχει προβεί σε δωρεά ύψους τουλάχιστον €75.000 στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) για προώθηση στεγαστικών σχεδίων για προσιτή κατοικία αλλά και για υλοποίηση άλλων στεγαστικών σχεδίων/μέτρων.
    Νοείται ότι σε περίπτωση που ο αιτών/αιτούσα επιθυμεί να κάνει δωρεά ψηλότερου ποσού από τις €75.000, το επιπλέον ποσό θα συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επένδυσης που πραγματοποιείται κάτω από τα κριτήρια Α.2 – Α.5.

‘H

2. Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής:

Ο/Η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να έχει προβεί σε επένδυση ύψους τουλάχιστον €2,0 εκ. για αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή δημιουργία αναπτύξεων όπως οικιστικές ή εμπορικές αναπτύξεις, αναπτύξεις στον τουριστικό τομέα ή άλλα έργα υποδομής. Στο εν λόγω κριτήριο περιλαμβάνεται και η επένδυση σε οικοδομήσιμη γη, νοουμένου ότι στην αίτηση θα περιλαμβάνεται επενδυτικό πλάνο για ανάπτυξη της. Νοείται ότι από το κριτήριο εξαιρείται η αγορά γης, που είναι ενταγμένη σε ζώνη μηδενικής ανάπτυξης.

Ή

3. Σύσταση, απόκτηση ή επένδυση σε κυπριακές εταιρείες

Ο/Η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να έχει προβεί σε αγορά, σύσταση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία με κόστος επένδυσης ύψους τουλάχιστον €2,0 εκ. Τα εν λόγω επενδυθέντα κεφάλαια, θα πρέπει να διοχετεύονται για χρηματοδότηση των επενδυτικών σκοπών των εν λόγω επιχειρήσεων και εταιρειών αποκλειστικά και μόνο στην Κύπρο, στη βάση επενδυτικού πλάνου. Επενδύσεις στον τομέα της ναυτιλίας είναι αποδεκτές στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων που θα καθοριστούν από κοινού από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.
Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι επιχειρήσεις ή εταιρείες αποδεδειγμένα έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο, με ουσιαστική δραστηριότητα και σημαντικό κύκλο εργασιών και ότι εργοδοτούν τουλάχιστον πέντε (5) Κύπριους πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ελάχιστος αριθμός των εργαζόμενων θα αυξάνεται, σε περίπτωση που πέραν του ενός αιτούντος επενδύσουν ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα στην ίδια επιχείρηση ή εταιρεία.

Ή

4. Επένδυση σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Κυπριακών επιχειρήσεων ή Κυπριακών οργανισμών που είναι αδειοδοτημένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ο/Η αιτών / αιτούσα θα πρέπει να έχει προβεί σε αγορά μονάδων αξίας τουλάχιστον 2.0 εκ. από Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) ή Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ) που ιδρύονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, αδειοδοτούνται/καταχωρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που εποπτεύονται από αυτή και των οποίων οι επενδύσεις διενεργούνται αποκλειστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε επενδύσεις που πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Προγράμματος ή σε τομείς που εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Οι εν λόγω ΟΕΕ και ΚΟΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν και σε χρηματιστηριακές αξίες της δευτερογενούς αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ύψους μέχρι €200.000.

Για σκοπούς επιβεβαίωσης ότι οι επενδύσεις, που πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Προγράμματος, θα διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον 5 (πέντε) ετών, ο διαχειριστής ή ο ελεγκτής του Ταμείου θα ενημερώνει γραπτώς, σε ετήσια βάση, το Υπουργείο Οικονομικών με αναφορά στην αξία της αρχικής επένδυσης.

Η αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κυπριακών επιχειρήσεων ή οργανισμών ύψους τουλάχιστον €2,0 εκ., όπως ομόλογα, αξιόγραφα και χρεόγραφα, τα οποία έχουν εκδοθεί, μετά από έγκριση τη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, από εταιρείες, που αποδεδειγμένα έχουν φυσική παρουσία και ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, και που αφορούν χρηματοδότηση επενδυτικών σκοπών των εν λόγω επιχειρήσεων ή οργανισμών αποκλειστικά και μόνο στην Κυπριακή Δημοκρατία στη βάση επενδυτικού πλάνου, εμπίπτουν στο υπό αναφορά κριτήριο.

Νοείται ότι η αγορά από ΟΕΕ και ΚΟΕΕ μονάδων άλλων ΟΕΕ και ΚΟΕΕ δεν θεωρείται ότι ικανοποιεί το κριτήριο Α.4.

Συνδυασμός Επενδύσεων

Ο/η αιτών/αιτούσα δύναται να προβεί σε συνδυασμό των πιο πάνω επενδύσεων, νοουμένου ότι η συνολική επένδυση θα ανέρχεται σε ύψος στα €2,0 εκ. τουλάχιστον. Η επένδυση πρέπει να διατηρηθεί για ελάχιστη περίοδο 5 ετών.

 

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?