Επιλογή Σελίδας


Συμμόρφωση

 

Το Δικηγορικό Γραφείο μας παρέχει βοήθεια στους πελάτες προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση και να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε η φορολογική τους στρατηγική να είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική τους στρατηγική και το λειτουργικό τους μοντέλο.

Νέοι κανόνες και τροποποιήσεις έχουν αρχίσει από το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ και παρακολουθούνται μέσω εθνικών κυβερνήσεων και φορολογικών διοικήσεων με πλήρη υποστήριξη της Επιτροπής της ΕΕ και των G20 προκειμένου να δικαιολογηθεί η φορολογική βελτιστοποίηση.

Οι νέοι αυτοί κανόνες και τροποποιήσεις αφορούν τη διαφάνεια, την Ανταλλαγή Πληροφοριών (ΕΟΙ), το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS), το BEPS και την 4η Οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και την οδηγία για την αποφυγή της φοροδιαφυγής (ATAD) και μια πιθανή ΚΕΒΦΕ (Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών).

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, μια διαδικασία KYC (Know Your Client) & DD (Due Diligence) ή EDD (ενισχυμένη Due Diligence για πελάτες υψηλού κινδύνου) πρέπει να εκκινησθεί από το Δικηγορικό μας Γραφείο για οποιοδήποτε νέο δυνητικό πελάτη, πριν από την σύσταση οποιασδήποτε δομής από την αρχή οποιασδήποτε εργασίας μέσω της οποίας ο πελάτης (του τελικού δικαιούχου) καλείται να παράσχει σχετικές πληροφορίες ή / και τεκμηρίωση σχετικά με τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 • Πιστοποιημένο ακριβές αντίγραφο του διαβατηρίου του τελικού δικαιούχου από Συμβολαιογράφο, Πρεσβεία, Προξενείο ή Ύπατη Αρμοστεία ή Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille).
 • Γνήσιος πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφελείας, δηλ. λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (μεγ. 3 μηνών) που φέρει το όνομα και τη διεύθυνση κατοικίας.
 • Διεύθυνση επιχείρησης.
 • Τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Skype, Facebook, άλλα.
 • Γνήσια συστατική επιστολή από έναν επαγγελματία (π.χ. Εισαγγελέα ή Λογιστή) ή / και από μια Τράπεζα.
 • Βιογραφικό σημείωμα (CV).
 • FATCA (Νόμος περί συμμόρφωσης με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα των ΗΠΑ), εάν υπάρχει.
 • Πληροφορίες σχετικά με PEP (Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα), εάν υπάρχουν.
 • Φορολογική δήλωση / αναγνωριστικός αριθμός των δικαιούχων και δικαιολογητικά.
 • Η πηγή των κεφαλαίων που χρηματοδοτεί τη νέα επιχείρηση της δομής / εταιρείας και τα δικαιολογητικά έγγραφα.
 • Η αναμενόμενη προέλευση των κεφαλαίων της εταιρείας: ονομάστε τις χώρες και τους επιχειρηματικούς εταίρους.
 • Ο αναμενόμενος προορισμός των κεφαλαίων της εταιρείας: ονομάστε χώρες και επιχειρηματικούς εταίρους.
 • Ο αναμενόμενος ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας.
 • Τα αναμενόμενα μέσα ποσά που σχετίζονται με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες συναλλαγές.
 • Η σχετική διεύθυνση αλληλογραφίας.
 • Αριθμός μετοχών ανά μέτοχο.
 • Αντικείμενο / δραστηριότητες της δομής / εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης πλήρους περιγραφής του «επιχειρηματικού σχεδίου» της δομής.
 • Αν η δομή / εταιρεία ανήκει σε δομή ομίλου. Εάν ναι, παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα της μητρικής εταιρείας και τη σειρά εταιρειών της.
 • Εάν ο δικαιούχος χρειάζεται έναν υποψήφιο μέτοχο για εμπιστευτικότητα.
 • Μη εξαντλητική λίστα.

 

AML (Anti-Money Laundering) & FT (Financing of Terrorism)

http://www.fatf-gafi.org/

BEPS (Base erosion and profit shifting)

https://www.oecd.org/tax/beps/

CRS (Common Reporting Standards)

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

EOI (Automatic Exchange of Information)

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/

ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-avoidance-directive_en

CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax base)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en

 

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?