Επιλογή Σελίδας


Φορολογία, Φορολογικός Σχεδιασμός & Φορολογικές Συμβάσεις


 

Το Δικηγορικό Γραφείο παρέχει συμβουλές φορολογικού σχεδιασμού σε πελάτες που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τις διεθνείς επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η Κύπρος είναι μια Ευρωπαϊκή χώρα με το ευνοϊκότερο φορολογικό σύστημα και έχει ένα ευρύ δίκτυο των διπλών φορολογικών Συνθηκών. Η νέα νομοθεσία λειτουργεί αποτελεσματικά από τον Ιανουάριο του 2003, το οποίο έχει καταργήσει τη διάκριση μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων και των Διεθνείς Επιχειρήσεων και δημιουργήθηκε μία μορφή Κυπριακής Εταιρίας. Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ και το κοινοτικό κεκτημένο για την άμεση & έμμεση φορολογία, όπως και με τον κώδικα δεοντολογίας για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων.

 

Κυπριακή φορολογική κατοικία

Ένα άτομο το οποίο θεωρείται κάτοικος εάν διαμένει στην Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν το σύνολο των 183 ημερών για κάθε οικονομικό έτος. Οι κάτοικοι υπόκεινται στο φόρο στη Κύπρο στο παγκόσμιο εισόδημά τους, ενώ οι μη κάτοικοι υπόκεινται στο φόρο μόνο στο εισόδημα τους που παράγεται στη Κύπρο. Μια εταιρεία που είναι κάτοικος εάν η διαχείριση και ο έλεγχος της γίνεται από την Κύπρο, αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η πλειοψηφία των διευθυντών της εταιρείας πρέπει να είναι κάτοικοι Κύπρου.

Εταιρικός φόρος

Όλες οι κυπριακές εταιρείες πληρώνουν εταιρικό φόρο, εκτός από τις ναυτιλιακές εταιρείες που πληρώνουν φόρο χωρητικότητας.

Ο φορολογικός συντελεστής είναι 12.5% εκτός από πνευματικά δικαιώματα.

Από την  1η Ιανουαρίου 2012, τα δικαιώματα των οποίων απαλλάσσονται από εταιρικό φόρο για έως και 80% με το υπόλοιπο 20% να υπόκεινται σε 12.5% φορολογία των επιχειρήσεων, δίνοντας έτσι μια αποτελεσματική πνευματική ιδιοκτησία φορολογικού ποσοστού του 2.5%.

Η εξαίρεση του 80% επί των κερδών που προκύπτουν από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ισχύει μετά την αφαίρεση όλων των άμεσων εξόδων συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων στο κόστος απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα έξοδα από τόκους για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς και / ή την ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων.

Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα.

Ετήσια εισφορά των € 350

Μία σταθερή ετήσια εισφορά των € 350 ισχύει για όλες τις εταιρείες συμπεριλαμβανομένων και των μη ενεργών εταιρειών και εταιρείες που δεν κατέχουν περιουσιακά στοιχεία ή ιδιοκτησία που δεν ελέγχεται από τη Κυπριακή Δημοκρατία.

Η πρώτη ετήσια εισφορά καταβάλλεται κατά το έτος που εγγράφεται η εταιρεία.

Η μη καταβολή της ετήσιας εισφοράς θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών.

Όταν μια εταιρεία αποκαταστάθηκε στο Μητρώο εντός 2 ετών από την ημέρα διαγραφής, θα πρέπει να καταβληθεί ένα πρόσθετο πάγιο πρόστιμο των € 500.

Όταν μια εταιρεία αποκαταστάθηκε στο Μητρώο μετά την περίοδο 2 ετών, η σταθερή ετήσια εισφορά θα αυξηθεί μέχρι € 750.

Η καθυστέρηση πληρωμής της ετήσιας εισφοράς αποτελέσματα στις ακόλουθες κυρώσεις:

-σε περίπτωση καθυστέρησης μέχρι και 2 μήνες, 10% ποινή.

-σε περίπτωση καθυστέρησης από 2 έως 5 μήνες, 30% ποινή.

Έσοδα από μερίσματα

Μερίσματα που λαμβάνονται στην Κύπρο από μία ξένη εταιρεία είναι πλήρως απαλλάξημα από τον Εταιρικό Φόρο, όμως δεν υπόκεινται στον Ειδικό Πρόσθετο Φόρο Άμυνας 17%, εφ΄ όσον η εταιρεία που λαμβάνει τα μερίσματα είναι κύρια των μετοχών, ακόμα κι αν η εταιρική συμμετοχή είναι λιγότερο από 1%.  Τα μερίσματα που λαμβάνονται από μη μόνιμο κάτοικο Εταιρείας εφόσον η εταιρεία που λαμβάνει το μέρισμα κατέχει ποσοστό της εταιρείας από την οποία γίνεται η καταβολή μερίσματος. Όμως αυτό δεν ισχύει εάν πάνω από το 50% των πληρωμών των δραστηριοτήτων της εταιρείας έχουν ως αποτέλεσμα τα έσοδα από επενδύσεις και του αλλοδαπού φόρου είναι αισθητά χαμηλότερα (λιγότερο από 5%) από το γενικό φορολογικό συντελεστή 10% που καταβάλλεται στην Κύπρο.

Επιπλέον, τα μερίσματα δεν θεωρούνται έσοδα από επενδύσεις εάν προέρχονται από τις εμπορικές συναλλαγές θυγατρικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τον Κυπριακό Νόμο, ο ορισμός του εισοδήματος από επενδύσεις περιγράφει εισοδήματα που δεν προέρχονται από:

– Εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση

– Μικρές ή καλώντας τη βιομηχανία

– Επάγγελμα ή την αποστολή

– Σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση η φύση των εμπορικών συναλλαγών

– Οι συντάξεις, μισθωτές υπηρεσίες ή άλλα προσόδων για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Βάσει του δικαίου της Κύπρου, τα μερίσματα θα πρέπει να διανέμονται κάθε δύο χρόνια.

Έτσι, θεωρείται διανομή μερίσματος, για ποσό ίσο με το 70% των κερδών σε περίπτωση αυτών των κερδών δεν διανέμονται εντός 2 ετών μετά το τέλος του φορολογικού έτους, και υπάρχει 17% ειδική εισφορά για την άμυνα που επιβάλλονται σε αυτό που κρίνεται διανομή μερίσματος. Η εν λόγω φορολογική ρύθμιση ισχύει μόνο για τους κατοίκους των μετόχων που δεν κατοικούν σε μη μετόχους. Προβλεπόμενες διανομής μειώνεται με πραγματικές πληρωμές των μερισμάτων που έχουν ήδη καταβληθεί κατά τη διάρκεια των δύο ετών, από τα κέρδη του τρέχοντος έτους, και όταν ένα πραγματικό μέρισμα καταβάλλεται μετά την διανομή μερίσματος έκρινε, στη συνέχεια, ειδική εισφορά για την άμυνα είναι επιβάλλονται μόνο για τις πρόσθετες μερισμάτων που καταβάλλονται.

Έσοδα από τόκους

Εμπορικοί Τόκοι που αποκτήθηκαν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών (κέρδισε από δραστηριότητες τραπεζικές δραστηριότητες, την παροχή δανείων, χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση μίσθωσης), συμπεριλαμβανομένων των τόκων που είναι στενά συνδεδεμένη με εμπορικές δραστηριότητες υπόκειται σε φόρο στο 12.5%. Παθητικοί Τόκοι που δεν αποκτήθηκαν από τις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας (καταθέσεις) που λαμβάνονται από πιστωθεί ή είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε Έκτακτη Αμυντική Εισφορά 30%. Έσοδα από τόκους από καταθέσεις και τα ομόλογα και τα ομόλογα ανάπτυξη όλων των τόκων που εισπράττονται από ένα ταμείο προνοίας υπόκεινται σε ειδική εισφορά για την άμυνα κατά 3%.
Έκτακτη Αμυντική Εισφορά

Η εφαρμογή της Ειδικής εισφοράς για την άμυνα προς Έσοδα από μερίσματα και τα έσοδα από τόκους που περιγράφονται στα παραπάνω δύο σημεία.

Πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων σε μη κατοίκους

Δεν υπάρχει καμία παρακράτηση φόρου στην πηγή κατά την πληρωμή των μερισμάτων, των τόκων και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης μη μονίμους κατοίκους, ιδιώτες ή επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την ύπαρξη μιας διπλής φορολόγησης Συνθήκης ή της χώρας διαμονής του δικαιούχου. Ωστόσο, αν και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των ασφαλίστρων που καταβάλλονται για τη χρήση της διανοητικής ιδιοκτησίας εκτός Κύπρου δεν φορολογούνται, υπάρχει ένα 12.5% στην Κύπρο φόρος επί δικαιωμάτων πριμοδοτήσεων που καταβάλλονται για τη χρήση της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο.

Κέρδη από Εταιρεία με μόνιμη έδρα στο εξωτερικό

Τα χρήματα που κερδίζονται από Εταιρεία με μόνιμη έδρα στο εξωτερικό, είναι πλήρως απαλλαγμένα από τον εταιρικό φόρο, εκτός εάν παραπάνω από το 50%από τις δραστηριότητες της Εταιρείας που πληρώνονται καταλήγουν σε επενδυτικό εισόδημα και ο φόρος που επιβάλλεται στο εξωτερικό είναι σημαντικά χαμηλότερος (τουλάχιστον 5%) από το 12.5% του φόρου που επιβάλλεται στην Κύπρο.

Κέρδη από Αποξένωση μετοχών πλήρης απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας και το φόρο εισοδήματος

Δεν υπάρχει φορολόγηση στα κέρδη που προέρχονται από την τακτοποίηση μετοχών για όλες τις Εταιρείες και άτομα τα οποία είναι φορολογούμενοι πολίτες της Κύπρου, ανεξάρτητα από το εάν το κέρδος είναι από υπεραξία ή εισόδημα και αυτή η εξαίρεση εφαρμόζεται χωρίς προθεσμία. Αυτό επιτρέπει στην κυπριακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου να τακτοποιεί τις μετοχές σε μια υποδεέστερη Εταιρεία που να μην πληρώνει φόρο στην Κύπρο και επίσης επιτρέπει την τακτοποίηση των μετοχών μιας κυπριακής Εταιρείας Χαρτοφυλακίου που δεν πληρώνει φόρο στην Κύπρο, ανεξαρτήτως των προσφορών ενός σχετικού Διπλού Φορολογικού Σχεδιασμού.

Σύμφωνα με το Νόμο 118(1)2002, ο οποίος ισχύει από την 1η του Γενάρη του 2003, μετοχές που περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα, ομόλογα δημοσίου, μετοχές του ιδρυτή ή άλλαμετοχές Εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων τα οποία ίδρυσαν ανώνυμη Εταιρεία στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και αναπαράγουν ιδέες επ’ αυτού. Αυτό αναφέρεται αποκλειστικά στο να αγοράζει κάποιος ή να πουλάει μετοχές. Αυτό επιτρέπει 0% φόρο επί των κερδών που αποκτήθηκαν από την πώληση των μετοχών οι οποίες αγοράστηκαν πριν ή μετά από την 01/01/2003 από άλλη Εταιρεία στο εξωτερικό, μαζί με την πώληση των μετοχών η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την 01/01/2003 και χωρίς αυτό να επηρεάζει την αξία των μετοχών. Επιπρόσθετα, ένας κυρίαρχος φόρος μπορεί να αποκτηθεί για να πιστοποιήσει εάν οι μετοχές πληρούν τις προϋποθέσεις υπό τον Νόμο.

Κεφαλαιουχικά Κέρδη

Τα κεφαλαιουχικά κέρδη τα οποία πραγματοποιούνται επί ακίνητης περιουσίας εκτός Κύπρου βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

Καθορισμός τιμών μεταβίβασης – Arms length rule (Κανόνας πλήρους ανταγωνισμού)

O κανόνας του πλήρους ανταγωνισμού δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές μεταξύ μητρικής Κυπριακής εταιρίας και άμεσα το 100% της ανήκει σε κάτοικο θυγατρικής Κυπριακής εταιρείας.

Δυνατότητα μεταφοράς ζημιών σε επόμενες λογιστικές περιόδους για φορολογικούς λόγους (Tax Losses)

Οι  απώλειες συναλλαγών δεν μπορούν πλέον να μεταφερθούν επ ‘αόριστον. Αχρησιμοποίητες απώλειες θα χαθούν μετά από πέντε χρόνια.

Ευρωπαϊκή Οδηγία: Parent – Subsidiary Directive

Η εφαρμογή της στην Κύπρο ακυρώνει το τον φόρο έναντι της θυγατρικής εταιρείας για τις  πληρωμές προς την μητρική εταιρεία που βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ εφόσον η μητρική εταιρεία έχει νόμιμη κατοικία σε χώρα της ΕΕ και κατέχει το ελάχιστο 10% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Φορολογική Ελάφρυνση Ομίλων Εταιριών

Οι διατάξεις περί της φορολογικής ελάφρυνσης ομίλων εταιριών επιτρέπουν, τηρουμένων ορισμένων προϋποθέσεων, σε εταιρίες του ιδίου ομίλου να μεταφέρουν ζημιές από ζημιογόνες εταιρίες σε κερδοφόρες εταιρίες.  Ο όρος όμιλος περιλαμβάνει μόνο εταιρίες με μόνιμη έδρα στην Κύπρο οι οποίες έχουν 75% άμεση ή έμμεση ελέγχουσα σχέση.

Αναδιοργανώσεις, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Συνενώσεις

Με σκοπό τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νέα φορολογική νομοθεσία υιοθετεί την αρμόζουσα Οδηγία της ΕΕ η οποία επιτρέπει τις αναδιοργανώσεις, τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τις συνενώσεις εταιριών χωρίς φορολογικές συνέπειες.

Αλλαγή Έδρας (Re-domiciliation)

Σύμφωνα με τα άρθρα 354A να 354P της Κύπρου Cap113 Εταιρειών Νόμου, της Κύπρου και εταιρείες ξένων εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην Κύπρο μπορεί να είναι εκ νέου την κατοικία του στο εξωτερικό, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα για τις ξένες εταιρείες να κινηθούν προς την Κύπρο για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συνολική τους φορολογική δομή

Καταχώρηση στον Χρηματιστήρια

Οι Κυπριακές Εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Εταιρείας Συμμετοχών μπορεί να μπει στη λίστα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή οποιασδήποτε άλλης κατάλληλης διεθνούς χρηματιστηρίου, εφόσον το μνημόνιο συμφωνίας και τα άρθρα της Κυπριακής εταιρείας αλλάζουν σε αυτή της Κυπριακής Δημόσιας Εταιρείας, η οποία απαριθμεί τις μετοχές, και τις υπηρεσίες ενός χρηματιστή που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή για την καταγραφή της διαδικασίας, και την προετοιμασία της εισαγωγής των εγγράφων.

Κεφαλαιοποίησης Κανονισμού

Κύπρο η νομοθεσία δεν προβλέπει για Κεφαλαιοποίησης Κανονισμού, με αποτέλεσμα οι εταιρείες της Κύπρου δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με κάθε δείκτη δανειακών προς ίδια κεφάλαια. Αυτό επιτρέπει τη δυνατότητα για την Κύπρο εταιρείας για την απόκτηση δανείων και για την αφαίρεση των τόκων που καταβάλλονται στη μητρική εταιρεία.

Νομοθεσία Ελεγχόμενης Εταιρείας Εξωτερικού – (Control Foreign Company – CFC)

Στην Κύπρο δεν προβλέπεται η Ελεγχόμενη Εταιρεία Εξωτερικού Νομοθεσία και σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει αποφανθεί ότι οι CFC κανόνες δεν μπορούν να εφαρμοστούν όταν η θυγατρική εταιρεία σε ένα κράτος μέλος έχει πραγματική οικονομική δραστηριότητα, επομένως, είναι προς το συμφέρον των επιχειρηματιών να χρησιμοποιούν την Κύπρο, ως θυγατρική εταιρεία ή την Cyprus Holding Company ως μητρική εταιρεία με την οποία τα έσοδα από το 0%, οι δικαιοδοσίες ή παθητικές δραστηριότητες δεν μπορούν να σχετίζονται.

Μισθώματα

Υπάρχει 3% φόρος για τα μισθώματα που εισπράττονται από μια εταιρεία με έδρα στην Κύπρο.
Φόρος Κληρονομιάς

Ο Φόρος Κληρονομιάς στην Κύπρο καταργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2000.

Τέλος χαρτοσήμου

Το τέλος χαρτοσήμου εφαρμόζεται σε συμβάσεις, έγγραφα, κ.λπ., τα οποία αφορούν περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο, ανεξάρτητα από το αν ή όχι αυτές υπογράφηκαν στην Κύπρο. Οι συναλλαγές που σχετίζονται με αναδιαρθρώσεις και τις συμβάσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός Κύπρου απαλλάσσονται από αυτά.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Ο σταθερός συντελεστής ΦΠΑ στην Κύπρο από τον Ιανουαρίου 2014 είναι 19% με μειωμένο συντελεστή 9% για θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες εστίασης, τουρισμού και μεταφορών. Μειωμένος συντελεστής της τάξης του 5% αφορά στην κατασκευή ή την απόκτηση κατοικίας στην Κύπρο, η οποία χρησιμοποιείται ως κύρια ή μόνιμη κατοικία από τους ντόπιους ή ξένους κατοίκους ή μη κατοίκους Κύπρου. Μειωμένος συντελεστή της τάξης του 5% ή 0% για διάφορες προμήθειες προϊόντων, καθώς και την απαλλαγή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, νοσοκομειακών και ιατρικών υπηρεσιών, ταχυδρομικών υπηρεσιών, ασφαλιστικών υπηρεσιών, μίσθωση ακινήτων και διάθεση ακινήτων για τις οποίες η αίτηση για οικοδομική άδεια είχε υποβληθεί πριν από την 01/05/2004.

Η φορολογία των φυσικών ατόμων

Ένα άτομο θεωρείται μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν είναι παρόντες στη Δημοκρατία περισσότερο από 183 ημέρες σε ένα φορολογικό έτος. Όταν ένα άτομο είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, ο φόρος που επιβάλλεται επί του εισοδήματος που προέρχονται ή που προκύπτουν από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση που ένα άτομο δεν είναι μόνιμος κάτοικος, ο φόρος που επιβάλλεται επί του εισοδήματος που απορρέουν ή προέρχονται μόνο από πηγές εντός της Δημοκρατίας. Φορολογητέο εισόδημα (μετά από όλα τα επιδόματα) φορολογούνται ως εξής:

– Μέχρι €19,500: Nil

– Από €19,501-28,000: 20%, Cumulative tax: € 1700, 00

– Από € 28,001-36,300: 25%, Cumulative tax: € 3775,00

– Από € 36,300-60,000: 30%, Cumulative tax: €10885,00

– πάνω από € 60,001: 35%

-Από την 01/01/2012, εργοδότης στην Κύπρο με ετήσιο μισθό άνω των € 100, 000 θα έχει 50% φοροαπαλλαγή για μια περίοδο 5 ετών.

Country Dividends % Interest % Royalties %
Received in Cyprus Paid from Cyprus Received
in Cyprus
Paid
from
Cyprus
Received
in Cyprus
Paid from Cyprus
Andorra 0 0 0 0 0 0
Armenia 0 (30) 0 (30) 5 5 5 5
Austria 10 10 0 0 0 0
Bahrain 0 0 0 0 0 0
Belarus 5 (17) 5 (17) 5 5 5 5
Belgium 10 (8) 10 (8) 10(6, 18) 10(6,18) 0 0
Bulgaria 5 (22) 5 (22) 7 (6,23) 7 (6) 10 (23) 10
Canada 15 15 15 (4) 15 (4) 10 (5) 10 (5)
China 10 10 10 10 10 10
Czech Rep. 0 (28) 0 (28) 0 0 0(29) 0(29)
Denmark 0 (6,32) 0 (6,32) 0 0 0 0
Egypt 15 15 15 15 10 10
Ethiopia 5 5 5 5 5 5
Estonia 0 0 0 0 0 0
Finland 5(35) 5(35) 0 0 0 0
France 10 (36) 0 10 (10) 10 (10) 0 (3) 0 (3)
Georgia 0 0 0 0 0 0
Germany 5(36) 5(36) 0 0 0 0
Greece 25 25 10 10 0 (11) 0 (11)
Guernsey 0 0 0 0 0 0
Hungary 5 (8) 0 10 (6) 10 (6) 0 0
Iceland 5 5 0 0 5 5
India 10 (37) 10 (37) 10 (10) 10 (10) 15 (14) 10 (15)
Iran 5 5 5 5 6 6
Ireland 0 0 0 0 0 (11) 0 (11)
Italy 15 0 10 10 0 0
Jersey 0 0 0 0 0 0
Kuwait 0 0 0 0 5 5
Kyrgyzstan(19) 0 0 0 0 0 0
Latvia 0 0 0 0 0 0
Lebanon 5 5 5 5 0 0
Lithuania 0 0 0 0 5 5
Luxembourg 0 0 0 0 0 0
Malta 0 15 10 10 10 10
Mauritius 0 0 0 0 0 0
Moldova 5 (26) 5 (26) 5 5 5 5
Montenegro(25) 10 10 10 10 10 10
Norway 0(12) 0 0 0 0 0
Poland 0(34) 0(34) 5(6) 5 (6) 5 5
Portugal 10 10 10 10 10 10
Qatar 0 0 0 0 5(27) 5 (27)
Romania 10 10 10 (6) 10 (6) 5 (7) 5(7)
Russia 5 (16) 5 (16) 0 0 0 0
San Marino 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 5 5
Serbia (25) 10 10 10 10 10 10
Seychelles 0 0 0 0 5 5
Singapore 0 0 10 (6,24) 10 (6,24) 10 10
Slovakia 10 10 10 (6) 10 (6) 5 (7) 5 (7)
Slovenia 5(31) 5(31) 5 5 5 5
South Africa 0 0 0 0 0 0
Spain 0(39) 0(39) 0 0 0 0
Sweden 5 (8) 5 (8) 10 (6) 10 (6) 0 0
Switzerland 0 0 0 0 0 0
Syria 0 (8) 0 (8) 10 (4) 10 (4) 10 10
Tadzhikistan(19) 0 0 0 0 0 0
Thailand 10 10 15 (20) 15 (20) 5 (21) 5 (21)
Ukraine (33) 5 (19) 5(19) 2 2 5 (33) 5 (33)
U.A.E. 0 0 0 0 0 0
U.K. 15(13) 0 10 10 0 (3) 0 (3)
USA 5(9) 0 10 (10) 10 (10) 0 0
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 1. Σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία, δεν υπάρχει ποτέ παρακράτηση φόρου σε μερίσματα και τόκους που πληρώνονται προς δικαιούχους μη φορολογικούς κάτοικους Κύπρου.
 2. Στην περίπτωση που το δικαίωμα εκμετάλλευσης είναι για χρήση στην Κύπρο υπάρχει παρακράτηση φόρου 10%.
 3. 5% πάνω σε δικαιώματα ταινιών και τηλεόρασης.
 4. Μηδέν αν πληρώνεται στην Κυβέρνηση/Κεντρική Τράπεζα/Πολιτική Αρχή ή για εγγύηση εξαγωγής.
 5. Μηδέν για θεατρική, λογοτεχνική, μουσική ή καλλιτεχνική δουλειά.
 6. Μηδέν αν πληρώνεται στην Κυβέρνηση/Κεντρική Τράπεζα/Πολιτική Αρχή του άλλου κράτους.
 7. Ο συντελεστής αυτός ισχύει για δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, σχεδίου ή προτύπου, μυστικού κώδικα ή διαδικασίας παραγωγής ή για χρήση ή δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού.
 8. 15% αν ληφθούν από εταιρεία που ελέγχει λιγότερο από 25% των ψήφων ή από φυσικό πρόσωπο.
 9. 15% αν ληφθεί από πρόσωπο που ελέγχει λιγότερο από 10% των ψήφων.
 10. Μηδέν αν πληρώνεται σε κυβερνητική τράπεζα, ή χρηματοοικονομικό οργανισμό.
 11. 5% για δικαιώματα ταινιών (εκτός από ταινίες που προβάλλονται στην τηλεόραση).
 12. 5% αν ληφθεί από άτομο που ελέγχει λιγότερο από 50% των ψήφων.
 13. Αυτός ο συντελεστής ισχύει για φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το ποσοστό μετοχών που κατέχουν. Ο συντελεστής αυτός ισχύει επίσης και για εταιρείες, που ελέγχουν λιγότερο από το 10% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 14. 10% για πληρωμές τεχνικής, διοικητικής ή συμβουλευτικής φύσης.
 15. Η σύμβαση προνοεί για παρακράτηση φόρου ύψους 15% και επομένως ο συντελεστής περιορίζεται στον συντελεστή που προνοεί η νομοθεσία της Κύπρου.
 16. 10% αν το μέρισμα πληρώνεται από εταιρεία στην οποία ο μέτοχος έχει επενδύσει λιγότερα από €100.000.
 17. Αν η επένδυση είναι για λιγότερα από €200.000, τα μερίσματα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 15%, ο οποίος μειώνεται σε 10% αν η λαμβάνουσα εταιρεία ελέγχει τουλάχιστο 25% της εταιρείας που πληρώνει το μέρισμα.
 18. Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για τόκους από καταθέσεις σε τραπεζικούς οργανισμούς.
 19. Την Σύμβαση εφαρμόζουν η Αρμενία, η Κιργισία, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και η Ουκρανία.
 20. 10% για τόκους που πληρώνονται σε χρηματοοικονομικό οργανισμό ή όταν πρόκειται για πωλήσεις επί πιστώσει για βιομηχανικό, εμπορικό ή επιστημονικό εξοπλισμό ή για εμπορεύματα.
 21. Ο συντελεστής αυτός ισχύει για πνευματικά δικαιώματα για λογοτεχνική, θεατρική, μουσική, καλλιτεχνική ή επιστημονική εργασία. Συντελεστής 10% ισχύει για χρήση ή δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού. Συντελεστής 15% ισχύει για δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, σχεδίου ή προτύπου, προγράμματος μυστικού κώδικα ή διαδικασίας παραγωγής.
 22. Ο συντελεστής αυτός ισχύει για εταιρείες στις οποίες ανήκει τουλάχιστον το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή οποία πληρώνει το μέρισμα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η παρακράτηση φόρου είναι 10%.
 23. Ο συντελεστής αυτός δεν ισχύει αν η πληρωμή γίνεται σε Κυπριακή εταιρεία διεθνών δραστηριοτήτων από κάτοικο της Βουλγαρίας ο οποίος άμεσα ή έμμεσα κατέχει τουλάχιστον 25% των μετοχών της Κυπριακής εταιρείας.
 24. 7% αν πληρώνεται σε τράπεζα ή χρηματοοικονομικό οργανισμό.
 25. Την σύμβαση εφαρμόζουν η Σλοβενία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο.
 26. Ο συντελεστής αυτός ισχύει αν η είσπραξη γίνεται από εταιρεία (εξαιρείται ο συνεταιρισμός) στην οποία ανήκει άμεσα το 25% των μετοχών. 10% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
 27. Για οποιοδήποτε αντάλλαγμα για τη χρήση, ή το δικαίωμα χρήσης, οποιουδήποτε δικαιώματος αναπαραγωγής φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής εργασίας (περιλαμβανομένων κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών, μαγνητοταινιών ή δίσκων για τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές), το λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, σχεδίου ή προτύπου, μηχανολογικού σχεδίου, μυστικού τύπου ή διαδικασίας παραγωγής ή για πληροφορίες που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα.
 28. Ο συντελεστής αυτός ισχύει αν η είσπραξη γίνεται από εταιρεία (εξαιρείται ο συνεταιρισμός) στην οποία ανήκει άμεσα το 10% των μετοχών για συνεχή περίοδο τουλάχιστον ενός έτους. 5% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
 29. 10% για προνόμιο ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, σχέδιο ή πρότυπο, μυστικό τρόπο κατασκευής, λογισμικό πρόγραμμα, βιομηχανικό, εμπορική ή επιστημονικό μηχάνημα ή για πληροφορίες που σχετίζονται με βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα.
 30. 5% αν το μέρισμα πληρώνεται από εταιρεία στην οποία ο πραγματικός μέτοχος έχει επενδύσει λιγότερα από €150.000.
 31. Ισχύουν οι πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί μητρικών-θυγατρικών εταιρειών.
 32. 15% σε περιπτώσεις που η είσπραξη γίνεται από εταιρεία που της ανήκει λιγότερο από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που πληρώνει το μέρισμα και η διάρκεια οποιασδήποτε κατοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που πληρώνει το μέρισμα είναι λιγότερη από ένα συνεχόμενο χρόνο.
 33. Έχει υπογραφεί νέα σύμβαση η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται το έτος στο οποίο θα επικυρωθεί.
 34. Ο συντελεστής αυτός ισχύει αν η είσπραξη γίνεται από εταιρεία (εξαιρείται ο συνεταιρισμός) στην οποία ανήκει άμεσα το 10% των μετοχών για συνεχή περίοδο τουλάχιστον δύο ετών. 5% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Μονόπλευρη απαλλαγή από το αφορολόγητο όριο
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η έκπτωση φόρου δίνεται στην Κύπρο, σε έναν φόρο που περιλαμβάνει την Ειδική Συνεισφορά για την Άμυνα καθώς και το φόρο εισοδήματος για κάθε φόρο που πληρώνεται.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?