Επιλογή Σελίδας

 


Θαλάσσιο – Ναυτιλιακό Δίκαιο


Το Ναυτιλιακό Δίκαιο είναι ένα από τα κυριότερα θέματα με τα οποία ασχολείται το δικηγορικό μας γραφείο, το οποίο παρέχει νομικές υπηρεσίες στους πελάτες, όσον αφορά ναυτιλιακά δάνεια και υποθήκες, εγγραφή κυπριακών ναυτιλιακών εταιριών, εγγραφή πλοίων υπό την κυπριακή σημαία και εγγραφή πλοίων υπό τη σημαία άλλων δικαιοδοσιών.

Η Κύπρος διαθέτει σήμερα το έβδομο παγκοσμίως σε μέγεθος ναυτικό ληξιαρχείο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα για την διαχείριση πλοίων έναντι τρίτων και έχει επικυρώσει τα πιο σημαντικά διεθνή ναυτιλιακά Συνέδρια που τώρα βρίσκονται σε πλήρη σύνθεση.

 • Πλεονεκτήματα που παρέχει η Κύπρος
 • Μια σημαία κύρους και αξιοπιστίας / Ένα διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο
 • Πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δημοκρατική χώρα με οικονομία ελεύθερης αγοράς.
 • Στρατηγική τοποθεσία στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων.
 • Προσφέρονται σύγχρονες και αποδοτικές νομικές, λογιστικές και τραπεζικές υπηρεσίες βασισμένες στις αγγλικές πρακτικές.
 • Καθεστώς ελεύθερης άμεσης ξένης επένδυσης που επιτρέπει μέχρι και 100% ξένη συμμετοχή στους περισσότερους τομείς της οικονομίας.
 • Δεν επιβάλλεται συναλλαγματικός έλεγχος και υπάρχει ελευθερία διακίνησης ξένου συναλλάγματος.
 • Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με 50 χώρες.
 • Μη επιβολή φόρου στα κέρδη από τη λειτουργία ή διαχείριση πλοίου εγγεγραμμένου στο Κυπριακό Νηολόγιο, ούτε στα μερίσματα που προέρχονται από πλοιοκτήτρια εταιρία.
 • Μη επιβολή φόρου στα κεφαλαιουχικά κέρδη από πώληση ή μεταβίβαση πλοίου εγγεγραμμένου στο Κυπριακό Νηολόγιο, ούτε σε κεφαλαιουχικά κέρδη από πώληση ή μεταβίβαση μετοχών πλοιοκτήτριας εταιρίας.
 • Μη επιβολή φόρου κληρονομιάς στις μετοχές πλοιοκτήτριας εταιρίας.
 • Μη επιβολή φόρου εισοδήματος στις απολαβές των ναυτικών.
 • Μη επιβολή τέλους χαρτοσήμου σε πράξεις υποθήκης ή σε άλλες εξασφαλίσεις.
 • Συμβαλλόμενο μέρος σε πολυάριθμες Διεθνείς Ναυτιλιακές Συμβάσεις.
 • Έχουν υπογραφεί διμερείς συμφωνίες με 29 χώρες μέσω των οποίων τα Κυπριακά πλοία τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης στα λιμάνια των χωρών αυτών.
 • Ανταγωνιστικά τέλη εγγραφής πλοίων και ανταγωνιστικοί ετήσιοι φόροι χωρητικότητας.
 • Πλήρης προστασία χρηματοδοτών και ενυπόθηκων δανειστών.
 • Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς διαχείρισης πλοίων.
 • Χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας εταιριών.
 • Άριστες τηλεπικοινωνίες και εύκολη πρόσβαση από αέρα και θάλασσα.
 • Διαθέσιμο προσοντούχο διευθυντικό, γραφειακό και τεχνικό προσωπικό.
 • Υποθήκες

Το δικηγορικό μας γραφείο ειδικεύεται στις υποθήκες πλοίων και τα Συμφωνητικά Δανείου, συντάσσοντας κατάλογο και οριστικοποιώντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, π.χ.: First Statutory Mortgage & Collateral Deed of Covenants, πρωτόκολλο συμφωνητικού, Corporate Authorities, μεταβίβαση απολαβών, ασφαλίσεις & αιτήσεις αποζημίωσης, Pledge of Shares κλπ. Συνεργαζόμαστε με αξιόλογα δικηγορικά γραφεία και με ξένες τράπεζες, όπως Nordea Bank, Norge ASA, Oslo, Fortis Bank SA/NV, The Federal Bank of Reconstruction,  AS Eesti Krediidipank, Estonia κλπ.

Ναυτιλιακές υπηρεσίες

Πώληση πλοίου (Πρωτόκολλο συμφωνητικού, Παραρτήματα, Πωλητήρια συμβόλαια κλπ), Αγορά πλοίου, Σημαιοστολισμός πλοίου, Εξάλειψη πλοίου, Συμβόλαια για κατασκευή πλοίου, Εγκρίσεις πληρώματος & SISRBs, Ανανέωση Πιστοποιητικών πλοίων π.χ. Radio license, CLC certificate, CSR certificate κλπ.

Ναυτιλιακή Εταιρία

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου παραχωρεί πρόθυμα την άδειά της για εγγραφή ναυτιλιακής εταιρείας χωρίς να υπάρχει αναγκαιότητα υποβολής μιας τραπεζικής αναφοράς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντολοδόχουςοι οποίοι σε μεταγενέστερο στάδιο θα μεταφέρουν τις μετοχές τους στους δικαιούχους ιδιοκτήτες. Εφόσον η κυπριακή ναυτιλιακή εταιρία έχει εγγραφεί, ένα πλοίο μπορεί να εγγραφεί στο όνομά της και υπό την κυπριακή σημαία. Από την 1η Μαΐου 2004, με τις πρόσφατες τροποποιήσεις στο κυπριακό Δίκαιο Εμπορικής Ναυτιλίας, κανένα πλοίο δεν μπορεί να εγγραφεί στο κυπριακό ναυπηγείο, εκτός εάν:

(α) Πάνω από το 50% των μετοχών στο πλοίο ανήκει σε Κύπριους πολίτες ή σε πολίτες που προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρες μέλη της Ε.Ο.Κ. οι οποίοι, εκτός αν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, έχουν διορίσει και διατηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγραφής του πλοίου στο κυπριακό Ναυπηγείο κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Κύπρο, ή

β) Όλα τα μερίδια στο πλοίο ανήκουν σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συγχωνευθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τους κυπριακούς Νόμους και έχοντας την έδρα τους στην Κύπρο ή έχουν συγχωνευθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τους Νόμους ενός κράτους-μέλους με έδρα την Ευρώπη και είτε έχει διορίσει έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγραφής είτε έχει δώσει τη διοίκηση του πλοίου σε Εταιρία Διοίκησης Πλοίων ενός από τα 25 κράτη-μέλη με έδρα τους την Κύπρο ή έχουν συγχωνευθεί και λειτουργούν εκτός Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου κράτους-μέλους, ενώ ελέγχεται από τους πολίτες οποιουδήποτε κράτους-μέλους και είτε έχει διορίσει έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγραφής είτε έχει δώσει τη διοίκηση του πλοίου σε Εταιρία Διοίκησης Πλοίων ενός από τα 25 κράτη-μέλη με έδρα τους την Κύπρο. Ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι είτε Κύπριος που κατοικεί μόνιμα στην Κύπρο, είτε κάποιο νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στην Κύπρο, είτε κάποιο υποκατάστημα εγκατεστημένο στην Κύπρο.

Εγγραφή και Φορολόγηση πλοίου

Πρέπει να ακολουθηθούν ορισμένες διαδικασίες και να υποβληθούν έγγραφα για την προσωρινή εγγραφήενός πλοίου υπό την κυπριακή σημαία. Μετά από 6-9 μήνες το πλοίο πρέπει να εγγραφεί μόνιμα στο Ληξιαρχείο Πλοίων (μόνιμη εγγραφή).

Πλοίο εγγεγραμμένο σε ξένο ληξιαρχείο μπορεί να εγγραφεί παράλληλα στο κυπριακό Ληξιαρχείο (παράλληλη εγγραφή). Οι συνθήκες που πρέπει να πληρούνται είναι οι ακόλουθες:

 • το πλοίο πρέπει να έχει συμβόλαιο χωρίς δεσμεύσεις ως προς τον ιδιοκτήτη bareboatchartered- με κυπριακή εταιρεία
 • οι νόμοι της αρχικής ξένης σημαίας του πλοίου πρέπει να επιτρέπουν την παράλληλη εγγραφή
 • η γραπτή συγκατάθεση τόσο του ξένου ληξιαρχείου όσο και των εγγυητών mortgagees, αν υπάρχουν, πρέπει να υποβληθεί στο  Κυπριακό Ληξιαρχείο Πλοίων.

Επίσης, είναι εφικτό, σύμφωνα με τον κυπριακό νόμο, πλοίο εγγεγραμμένο υπό την κυπριακή σημαία να έχει συμβόλαιο χωρίς δεσμεύσεις ως προς τον ιδιοκτήτη bareboat chartered-out με ξένη εταιρεία, για παράλληλη εγγραφή σε ξένο ληξιαρχείο.

Ναυτιλιακή Φορολογία

Μια Κυπριακή Ναυτιλιακή Εταιρεία με ένα τουλάχιστον εγγεγραμμένο πλοίο στο όνομά της το οποίο ταξιδεύει με κυπριακή σημαία και λειτουργεί σε διεθνή ύδατα, φόρο χωρητικότητας και δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος. Αυτό σημαίνει τα ακόλουθα :

 • δεν υπάρχει φόρος σε οποιαδήποτε μερίσματα τα οποία πληρώνονται από μια Κυπριακή Πλοιοκτήτρια Εταιρεία
 • δεν υπάρχει φόρος εισοδήματος στους μισθούς των ανώτερων υπαλλήλων και του πληρώματος
 • δεν υπάρχει φόρος στα κέρδη κεφαλαίων σε μεταφορές κερδών και κανένας φόρος κληρονομιάς των μετοχών
 • δεν υπάρχει φόρος εώς το 2020 στα κέρδη που προέρχονται από τα εγγεγραμένα κυπριακά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων και των γυμνών σκαφών τα οποία ναυλώνονται σε ή από την Κύπρο.

Μία Κυπριακή Ναυτιλιακή Εταιρεία, με ένα τουλάχιστον εγγεγραμμένο πλοίο στο όνομα της, το οποίο ταξιδεύει με ξένη σημαία πληρώνει 10% Φόρο Εισοδήματος και κανένα φόρο χωρητικότητας.

Μια Κυπριακή Ναυτιλιακή Εταιρεία Διαχείρισης δεν φορολογείται πάνω στα κέρδη τα οποία προέρχονται από τη διαχείριση πλοίων με Κυπριακή σημαία. Για τη φορολογία των κερδών που προέρχονται από τη διαχείριση πλοίων με ξένη σημαία μπορεί να επιλέξει εκ των προτέρων να πληρώσει το φόρο εισοδήματος σ΄ένα ποσοστό των 4.25% ή να πληρώσει το φόρο χωρητικότητας βάσει 25% του φόρου χωρητικότητας που πληρώνεται κάτω από την ξένη σημαία.

Νέα Νομοθεσία Φόρου Χωρητικότητας περί Εμπορικής Ναυτιλίας 44 (Ι) 2010

Το νέο σύστημα φόρου χωρητικότητας για την εμπορική ναυτιλία Κύπρος εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Μαρτίου 2010 (υπόθεση Ν. 37/2010), ως συμβατή με τις απαιτήσεις του κεκτημένου της ΕΕ, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές. Ο Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και φορολόγηση Διατάξεις) Νόμος ψηφίστηκε Μάιο του 2010 και εισάγει ένα νέο σύστημα φόρου επί της χωρητικότητας στην Κύπρο, που εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2010.

Αυτό το απλοποιημένο φορολογικό σύστημα χωρητικότητας έχει εγκριθεί για πρώτη φορά για κράτος μέλος της ΕΕ, ένα κράτος με ανοιχτό μητρώο, έτσι είναι διαθέσιμο για τον επιχειρηματικό κόσμο της ναυτιλίας.

Το Φάσμα της Νέας Νομοθεσίας

Επεκτείνει τις ευνοϊκές παροχές που ισχύουν για τους ιδιοκτήτες των σκαφών με Κυπριακή σημαία και των διαχειριστών πλοίων στους ιδιοκτήτες των σκαφών με ξένη σημαία και στους ναυλωτές.Επεκτείνει και τις ευνοϊκές παροχές που προηγουμένως καλύπτονταν μόνο τα κέρδη της λειτουργικότητας των πλοίων στις ναυτιλιακές δραστηριότητες, στα τα κέρδη από την πώληση των πλοίων, οι τόκοι από τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται μόνο για επενδυτικούς σκοπούς και μερίσματα καταβάλλονται άμεσα ή έμμεσα από τα ναυτιλιακά κέρδη.

Το νέο σύστημα φόρου χωρητικότητας περιέχει τα περισσότερα από τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά που βρέθηκαν στα συστήματα φόρου χωρητικότητας σε άλλες χώρες της ΕΕ, και άλλα. Το καθεστώς, συνεπώς, παρέχει στην Κύπρο με ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της ήδη ισχυρής θέσης της χώρας στην παγκόσμια ναυτιλία.

Οι βασικές διατάξεις του νέου συστήματος φόρου χωρητικότητας που περιγράφονται παρακάτω.

Δικαιούχοι

Το σύστημα φόρου χωρητικότητας που επιτρέπει πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος είναι διαθέσιμο σε κάθε ιδιοκτήτη, ναυλωτή ή διαχειριστή του πλοίου που κατέχει ή διαχειρίζεται χάρτες, ειδικό πλοίο σε μια ειδική δραστηριότητα της ναυτιλίας, και είναι φορολογούμενος Κύπρου. Με άλλα λόγια, οι δικαιούχοι πλοιοκτήτες, ναυλωτέςή διαχειριστές πλοίων, άτομα ή επιχειρήσεις, πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.

Ο φόρος χωρητικότητας υπολογίζεται με βάση την καθαρή χωρητικότητα του πλοίου, σύμφωνα με ένα ευρύ φάσμα συγκροτημάτων και τα ποσοστά που προβλέπονται στη νομοθεσία. Οι συντελεστές που εφαρμόζονται στις εταιρείες διαχείρισης πλοίων είναι το 25% αυτών που εφαρμόζονται για τους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές.

Επιλέξιμο πλοίο

Επιλέξιμο πλοίο είναι το κάθε ποντοπόρο πλοίο σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς ή εθνικούς κανόνες και κανονισμούς και είναι νηολογημένα στο μητρώο σκαφών κάθε μέλος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και / ή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που αναγνωρίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το σύστημα εξαιρεί συγκεκριμένους τύπους πλοίων, όπως τα αλιευτικά σκάφη, τα σκάφη που χρησιμοποιούνται κυρίως για αθλητικές δραστηριότητες ή για αναψυχή, σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοϊας, μη αυτοκινούμενους πλωτούς γερανούς, μη ποντοπόρα ρυμουλκά, κ.α.

Επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα

Επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα θεωρείται οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, η οποία συνιστά θαλάσσιες μεταφορές, διαχείριση πληρώματος ή τεχνική διαχείριση επιλέξιμου πλοίου.  Ο ορισμός των θαλάσσιων μεταφορών περιλαμβάνει την παραδοσιακή μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών, καθώς και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες, όπως τις ξενοδοχειακές δραστηριότητες και δραστηριότητες εστίασης, ψυχαγωγίας και λιανικού εμπορίου πάνω σε επιλέξιμο πλοίο, τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτίου, τη λειτουργία εγκαταστάσεων για έκδοση εισιτηρίων και τερματικών σταθμών επιβατών. Περιλαμβάνει επίσης, τις εργασίες ρυμούλκησης, βυθοκόρησης και τοποθέτησης υποθαλλάσιων καλωδίων.

Πλοιοκτήτες

Οι πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων υπόκεινται αυτόματα στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. Πλοιοκτήτες κοινοτικών ή αλλοδαπών πλοίων μπορούν να επιλέξουν να φορολογούνται με το σύστημα φόρου χωρητικότητας.

Οι πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις ώστε να δικαιούνται να επιλέξουν το σύστημα φόρου χωρητικότητας. Επίσης, ένα μερίδιο του στόλου τους πρέπει να αποτελείται από κοινοτικά πλοία και το μερίδιο αυτό να μην μειωθεί για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας (μερίδιο κοινοτικής σημαίας), και η εμπορική και στρατηγική διαχείριση του στόλου να γίνεται από την επικράτεια της ΕΕ/ΕΟΧ.

Κάθε πλοιοκτήτης που επιλέγει το σύστημα φόρου χωρητικότητας πρέπει να παραμείνει στο σύστημα για τουλάχιστον 10 έτη.  Απόσυρση από το σύστημα πριν τη λήξη της περιόδου αυτής, θα έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή από τον πλοιοκτήτη της διαφοράς μεταξύ του φόρου που κατέβαλε ενόσω βρισκόταν στο σύστημα και του εταιρικού φόρου που θα έπρεπε να καταβάλει για την ίδια περίοδο αν δεν ήταν ενταγμένος στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. Επιπρόσθετα, ο πλοιοκτήτης χάνει το δικαίωμα επιλογής να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας μέχρι να εκπνεύσει ολόκληρη η περίοδος των 10 ετών.

Ναυλωτές

Κάθε ναυλωτής που ναυλώνει πλοίο δυνάμει γυμνής ναύλωσης (bareboat charter), ναύλωσης κατά παραχώρηση (demise charter), χρονοναύλωσης ή ναύλωσης για ορισμένο ταξίδι, είναι επιλέξιμος για το σύστημα φόρου χωρητικότητας, νοουμένου ότι η χωρητικότητα των πλοίων κάτω από χρονοναύλωση ή ναύλωση για ορισμένο ταξίδι δεν υπερβαίνει για περισσότερες από τρεις φορολογικές περιόδους το 75% της συνολικής χωρητικότητας όλων των πλοίων που ανήκουν ή ναυλώνονται από αυτόν.  Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 90% αν τα πλοία που ναυλώνονται είναι κοινοτικά ή αν η διαχείριση του πληρώματος και η τεχνική διαχείριση τους διεξάγονται από την επικράτεια της ΕΕ/ΕΟΧ. Οι ναυλωτές αλλοδαπών πλοίων πρέπει να συμμορφώνονται με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που ισχύουν για τους πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων (π.χ. μερίδιο κοινοτικής σημαίας).

Ένας επιλέξιμος ναυλωτής που επιλέγει να φορολογείται με το σύστημα φόρου χωρητικότητας, πρέπει να παραμείνει στο σύστημα για περίοδο 10 ετών. Απόσυρση από το σύστημα πριν τη λήξη της περιόδου αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή ποινών ίδιων με αυτές που επιβάλλονται στους πλοιοκτήτες όπως περιγράφονται πιο πάνω.

Διαχειριστές πλοίων

Κάθε διαχειριστής πλοίου, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος και/ή υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης, θεωρείται ότι είναι επιλέξιμος για το σύστημα φόρου χωρητικότητας. Οι απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιεί ο διαχειριστής, είναι η διατήρηση πλήρως στελεχωμένου γραφείου στην Κύπρο, την εργοδότηση ικανού σε αριθμού και προσόντα προσωπικού (εκ των οποίων το 51% να είναι πολίτες Κράτους Μέλους) και τουλάχιστον τα 2/3 της διαχείρισης να γίνεται από την επικράτεια Κράτους Μέλους. Επίσης, ένα μερίδιο του στόλου που διαχειρίζεται ο διαχειριστής πλοίου θα πρέπει να φέρει κοινοτική σημαία και το μερίδιο αυτό να μην μειωθεί για τουλάχιστον 3 έτη από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας.  Θα πρέπει ακόμα, όλα τα πλοία και τα πληρώματα να συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου αναφορικά με την προστασία και ασφάλεια του πλοίου, την κατάρτιση και πιστοποίηση των ναυτικών, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, τις συνθήκες εργασίας επί του πλοίου, κτλ.

Φορολογικές απαλλαγές

 • Δεν υπάρχει φόρος εισοδήματος / κέρδους ειδικού πλοιοκτήτη
 • Κανένας φόρος επί του εισοδήματος / κέρδους ενός εξειδικευμένου Χειριστή ενός σκάφους που πληροί τις προϋποθέσεις από τη χρήση του σκάφους σε οποιαδήποτε ειδική ναυτιλιακή δραστηριότητα
 • Δεν υπάρχει φόρος επί των μερισμάτων από τέτοια κέρδη σε όλα τα επίπεδα
 • Δεν υπάρχει φόρος για την πώληση ή τη μεταβίβαση τέτοιων σκαφών ή των μετοχών της εταιρείας πλοιοκτητών
 • Δεν εισπράττεται φόρος εισοδήματος επί των αποδοχών αξιωματικών ή πληρωμάτων επί των πλοίων αυτών
 • Κανένας φόρος επί των εισπραχθέντων τόκων

Συντελεστές Φόρου Χωρητικότητας

Ο πιο κάτω πίνακας συνοψίζει τους συντελεστές που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό του φόρου χωρητικότητας:

Net Tonnage
0 – 1.000 1.001 – 10.000 10.001 – 25.000 25.001 – 40.000 > 40.000
 

€ 36,50

per 100 NT

 

€ 31,03

per 100 NT

 

€ 20,08

per 100 NT

 

€ 12,78

per 100 NT

 

€ 7,30

per 100 NT

Σημείωση: Οι συντελεστές που εφαρμόζονται στους διαχειριστές πλοίων είναι το 25% των πιο πάνω.

Παράδειγμα υπολογισμού του ετήσιου φόρου χωρητικότητας ενός πλοίου με καθαρή χωρητικότητα 19.538 τόνους:

1,000 NT : 1000/100 = 10 x € 36,50 = € 365,00
9,000 NT : 9000/100 = 90 x € 31,03 = € 2792,70
9,500 NT : 9500/100 = 95 x € 20,08 = € 1907,60
38 NT : 38/100 = 0.38 x € 20,08 = € 7,63
————–
Ετήσιος Φόρος Χωριτικότητας = € 5072,93

Υπολογισμός φόρου χωρητικότητας

Βήμα 1ο: Πατήστε εδώ: http://www.mcw.gov.cy/mcw/dms/dms.nsf/intro?OpenForm

Βήμα 2ο: Πατήστε στο: “New Cyprus Tonnage Tax System”

Βήμα 3ο: Πατήστε στο σχετικό link, είτε στο Qualifed Ship Owners and Charterers,ή στο link του Ship Managers

Calculator for the Tonnage Tax for qualifying owners and charterers of Cyprus and foreign ships

Calculator for the Tonnage Tax for qualifying ship managers of Cyprus and foreign ships

-Βήμα 4ο: Εισάγετε την αξία του φόρου χωρητικότητας του πλοίου και πατήστε “calculate” για το αποτέλεσμα.

Διάρκεια ισχύος

Ο Νόμος θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 31/12/2019.

Το σύστημα χρηματοδοτικής μίσθωσης σκαφών ΦΠΑ στην Κύπρο

Το Σχέδιο Μίσθωσης Φορτηγού με ΦΠΑ εφαρμόζεται σε σκάφη ιδιοκτησίας Κυπριακής Εταιρείας που εκμισθώνονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και μειώνει τον πραγματικό συντελεστή ΦΠΑ για την εγγραφή στο γιοτ από 19% σε 2,42%.

Το καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης σκαφών ΦΠΑ έχει ως στόχο να καθορίσει το ποσοστό του χρόνου που ένα σκάφος ξοδεύει εντός της ΕΕ βάσει του μεγέθους και του τύπου του σκάφους αντί για τα χρονικά ταξίδια και να εφαρμόζει ΦΠΑ σύμφωνα με αυτό το ποσοστό.

Το καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης σκαφών ΦΠΑ ισχύει και για τα γιοτ μηχανών και ιστιοφόρων.

Το καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης σκαφών ΦΠΑ περιλαμβάνει τα εξής:

 • Συμφωνία μίσθωσης σκαφών αναψυχής μεταξύ του ιδιοκτήτη του εκμισθωτή του σκάφους, ο οποίος πρέπει να είναι εταιρεία Κύπρου με αριθμό ΦΠΑ και ο μισθωτής ή το άτομο που μισθώνει το σκάφος από τον ιδιοκτήτη για τη χρήση του σκάφους, με πιθανή επιλογή για τον μισθωτή να αγοράσει γιοτ στο τέλος της περιόδου μίσθωσης.
 • Η έγκριση του Επιτρόπου ΦΠΑ.
 • Η αρχική συνεισφορά του μισθωτή είναι τουλάχιστον το 40% της αξίας του σκάφους.
 • Εταιρικός φόρος εισοδήματος επί κερδών.
 • Ιστιοπλοΐα στα ύδατα της Κύπρου εντός ενός μηνός από την έναρξη της μίσθωσης.
 • Μηνιαίες πληρωμές μισθωμάτων με μίσθωση μέγιστης διάρκειας 48 μηνών.

Διεθνείς Συμβάσεις Ναυτιλίας

Η Κύπρος έχει επικυρώσει τις περισσότερες διεθνείς ναυτικές συμβάσεις οι οποίες ισχύουν μέχρι σήμερα και είναι μέλος του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Έχει εκσυγχρονίσει τις ναυτιλιακές νομοθεσίες βάσει των ευρωπαϊκών πρότυπων και συμμετέχει στην κοινοτική νομοθετική διαδικασία καθώς και στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων και των πρωτοβουλιών της Euromed . Ως αποτέλεσμα, σήμερα η Κύπρος βρίσκεται στη λευκή λίστα των διεθνών οργανισμών των ParisMOU & TokyoMOU. Το Κυπριακό Νηολόγιο διέπεται από τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμους  Νηολόγησης, Πωλήσεων & Υποθηκών 1963-2005,  Τέλη & Φορολογικές Διατάξεις 1992-2007 και των Masters & Seamen1963-2002.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?