Επιλογή Σελίδας

 


Κυπριακά Ταμεία Επενδύσεων

Η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει νομική βοήθεια σε πελάτες που επιθυμούν να ιδρύσουν Κυπριακό Ταμείο Επενδύσεων, και συνεργάζεται με διαχειριστές ταμείων επενδύσεων.

Τα Ταμεία Κύπρου δημιουργούνται και εγκρίνονται βάσει εναρμονισμένου νομικού πλαισίου της Ε.Ε. Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων γίνονται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySec), η οποία είναι η αρμόδια Αρχή για την εποπτεία και ρύθμιση των επενδυτικών κεφαλαίων και των διαχειριστών κεφαλαίων στην Κύπρο. Εν συντομία, τα επενδυτικά κεφάλαια και οι απαιτήσεις που προβλέπονται από την Κυπριακή νομοθεσία είναι τα εξής:

Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων Κύπρου (ΟΕΕ) / Cyprus Alternative Investment Funds (AIFs)

Η Κύπρος έχει καταχωρίσει ΟΕΕ που μπορούν να πωληθούν σε ιδιωτική τοποθέτηση ή να διατεθούν στο εμπόριο σε επαγγελματίες επενδυτές σε όλη την ΕΕ βάσει του διαβατηρίου της οδηγίας για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ 2013).

 • Οι ΟΕΕ μπορούν να δομηθούν σε μία από τις ακόλουθες μορφές:
 • Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού Κεφαλαίου
 • Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου
 • Επενδυτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
 • Κοινό Ταμείο (ΟΕΕ με απεριόριστο αριθμό ατόμων)

Εγγεγραμμένοι ΟΕΕ  / Registered AIFs (‘RAIFs’)

Ένα RAIF είναι ειδικός τύπος ΟΕΕ που δεν υπόκειται σε εξουσιοδότηση από την CySec αλλά ρυθμίζεται από τον διαχειριστή του ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος άδειας από ΔΟΕΕ.

Μια RAIF είναι καταχωρημένη σε κεντρικό μητρώο, αλλά δεν είναι υπό την επίβλεψη της CySec.

Ένα RAIF μπορεί να ρυθμιστεί ως:

 • Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο
 • Μια εταιρεία επενδύσεων
 • Μια εταιρική σχέση

Ταμεία ΟΣΕΚΑ / UCITS Funds

Τα ταμεία ΟΣΕΚΑ (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) είναι χαρτοφυλάκια συλλογικών επενδύσεων που επενδύουν σε κινητές αξίες ή / και σε άλλα ρευστά χρηματοπιστωτικά μέσα που λειτουργούν με βάση την αρχή της κατανομής των κινδύνων και παρέχουν χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών.

Ένα ταμείο ΟΣΕΚΑ μπορεί να συσταθεί με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

 • Κοινό Ταμείο (ΤΣ)
 • Μεταβλητή εταιρεία επενδύσεων κεφαλαίου (VCIC)

Απαιτήσεις του Ταμείου

Ανάλογα με το αμοιβαίο κεφάλαιο, υπάρχουν όροι, απαιτήσεις και όρια σύμφωνα με:

 • Την απαίτηση αδειοδότησης
 • Την θέση του ταμείου
 • Τις ελάχιστες επενδυτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις
 • Τον ελάχιστο αριθμό επενδυτών
 • Την μέγιστη ποσότητα διαχειρίσιμων στοιχείων ενεργητικού
 • Τις υπηρεσίες που απαιτούνται από το διαχειριστή του Ταμείου
 • Τις επενδυτές στους οποίους απευθύνεται το Ταμείο, δηλαδή επαγγελματίες και ενημερωμένοι επενδυτές
 • Τον τύπο του ιδρύματος, δηλαδή η αγορά χρήματος, το ταμείο προέλευσης δανείων, το αμοιβαίο κεφάλαιο κ.λπ.
 • Την υποχρέωση διορισμού ενός θεματοφύλακα & η θέση του
 • Την υποχρέωση ορισμού θεματοφύλακα και η θέση του
 • Την υποχρέωση να διορίσει έναν διαχειριστή με άδεια χρήσης & την απαίτηση αδειοδότησης
 • Την υποχρέωση υποβολής ελεγμένων οικονομικών εκθέσεων στην CySec
 • Την υποχρέωση της συμμόρφωσης (Due Diligence / KYC)
 • Την υποχρέωση να τηρούν βιβλία
 • Την δυνατότητα για διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου διάδοσης κινδύνου
 • Την δυνατότητα για απεριόριστο αριθμό επενδυτών, η την υποχρέωση για περιορισμένο αριθμό επενδυτών
 • Την δυνατότητα αυτοδιαχείρισης και σε ποιο ποσό, ή να διορίσει μια εταιρεία διαχείρισης.
 • Την δυνατότητα δημιουργίας κεφαλαίων ομπρέλας, επιτρέποντας τη χρήση διαφόρων τμημάτων και κατηγοριών μεριδίων
 • Την δυνατότητα να λειτουργεί με πολλαπλά διαμερίσματα, εφόσον αναφέρεται στα κανονιστικά της έγγραφα.
 • Την δυνατότητα εισαγωγής στο χρηματιστήριο στην ΕΕ ή σε τρίτη χώρα.
 • Την δυνατότητα χρήσης του καθεστώτος διαβατηρίων που επιτρέπει το διασυνοριακό μάρκετινγκ στην ΕΕ
 • Την δυνατότητα εμπορίας ξένων κεφαλαίων στην Κύπρο
 • Την δυνατότητα ενός ΔΟΕΕ να διαθέτει στην αγορά έναν ΟΕΕ εκτός ΕΕ
 • Την δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής εταιρείας διαχείρισης για τη φιλοξενία κεφαλαίων
 • Την δυνατότητα των διαχειριστών κεφαλαίων από τρίτες χώρες να χρησιμοποιούν πλατφόρμες εταιρειών διαχείρισης που συμμορφώνονται με τους ΟΣΕΚΑ / ΔΟΕΕ και οι οποίες παρέχουν διαβατήρια στην ΕΕ για την εμπορία των μη κοινοτικών τους κεφαλαίων στην ΕΕ

 Φορολογία των κεφαλαίων

 • Δεν υπάρχουν κεφαλαιακά κέρδη από τη διάθεση τίτλων
 • Δεν υπάρχει φόρος συνδρομής για τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των ταμείων
 • Δεν εισπράχθηκε φόρος επί των μερισμάτων
 • Δεν υπάρχει παρακράτησης φόρου στην καταβολή μερισμάτων από την Κύπρο σε μη κατοίκους
 • Δεν υπάρχει ΦΠΑ στις υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων προς τους ΟΕΕ
 • Δεν υπάρχουν κακοί κανόνες κεφαλαιοποίησης
 • Χαμηλό φορολογικό συντελεστή
 • Χαμηλό λειτουργικό κόστος
 • Notional Interest deduction (NID) σε νέες μετοχές που μειώνουν τον φόρο επιτοκίων
 • Κάθε διαμέρισμα του ΟΕΕ φορολογείται ως ξεχωριστός φορολογούμενος
 • Οι εισπραχθέντες τόκοι φορολογούνται με τον συντελεστή φορολογίας εταιρειών
 • Ευνοϊκό δίκτυο συμβάσεων διπλής φορολογίας
 • Φορολογικό ευνοϊκό καθεστώς αναδιάρθρωσης και απασχόλησης

Φορολογία Ξένων Επενδυτών

 • Δεν υπάρχει φορολογία για την εξαγορά μονάδων
 • Δεν θεωρείται φόρος διανομής μερισμάτων
 • Δεν παρακρατείται φόρος στην καταβολή μερισμάτων από την Κύπρο σε μη κατοίκους

Κατοικία μη εγκατεστημένης φορολογίας επενδυτών

 • Φόρος κάτ ‘αποκοπή για άτομα με μεταβλητή αμοιβή βασισμένη στην απόδοση, που δεν ισχύει για όλους τους εργαζομένους.
 • Δεν παρακρατείται φόρος επί των μερισμάτων μέσω καθεστώτος μη κατοικίας
 • Δεν υπάρχει φορολογία για την εξαγορά μονάδων
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου εάν ο επενδυτής είναι εταιρεία

Ο κάτοικος εδρεύει στη φορολογία των επενδυτών

 • Φόρος κάτ. ‘αποκοπή για άτομα με μεταβλητή αμοιβή βασισμένη στην απόδοση, που δεν ισχύει για όλους τους εργαζομένους.
 • Παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων μέσω κατοίκου και κατοικίας
 • Δεν υπάρχει φορολογία για την εξαγορά μονάδων
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου εάν ο επενδυτής είναι εταιρεία

Σχετική Νομοθεσία

 • Κυπριακή νομοθεσία 2012 UCITS IV Directive
 • Κυπριακή νομοθεσία 2013 βάση Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)
 • Κυπριακή νομοθεσία 2014 Alternative Investment Fund (AIF)
 • Κυπριακή νομοθεσία 2016 βάση UCITS V Directive
 • Κυπριακή νομοθεσία 2018 Alternative Investment Fund (AIF/RAIF)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο μας ή ανατρέξτε στην Ένωση Κυπριακών Επενδυτικών Ταμείων (CIFA)

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?