הצהרת פרטיות

כללי

קוסטס אינדיאנוס ושות' ("החברה") אוספת ומעבדת את המידע האישי שלך בהתאם להצהרת פרטיות זו ובהתאם לתקנת הגנת המידע הכללית (GDPR) (EU) 2016/679. הצהרה זו מספקת את המידע הדרוש לגבי זכויותיו של נושא המידע (זכויות הפרט שלך כנושא מידע) והחובות שלנו לגבי האופן שבו, מדוע ומתי אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך.

מי אנחנו

קוסטס אינדיאנוס ושות' מורכבת משתי ישויות: קוסטס אינדיאנוס ושות',עורכי דין ויועצים משפטיים (התאגדה ב-16.3.2001) המכסה את כל העניינים המשפטיים הקשורים לבית המשפט וקוסטס אינדיאנוס ושות' בע"מ (התאגדה ב-27.2.2001) המכסה את כל שאר התחומים של פרקטיקה של משרד עורכי הדין. הפרקטיקה המשפטית הוקמה במקור בשנת 1924.

מידע שאנו אוספים

קוסטס אינדיאנוס ושות' מעבדת את המידע האישי שלך כדי לעמוד בהתחייבויות החוקיות, החוקיות והחוזיות שלנו וכדי לספק לך את השירותים שלנו. לעולם לא נאסוף ממך נתונים אישיים מיותרים ולא נעבד את המידע שלך בשום אופן, מלבד כפי שצוין בהצהרה זו. מקורות הנתונים עשויים לכלול לקוחות, מתווכים, נושאי מידע ישירות, צדדים שלישיים הקשורים לנושא המידע ( לדוגמה, ספק שירות אחר המספק שירותים לנושא הנתונים) או חומר בקוד פתוח.

 • סוג הנתונים שאנו עשויים לאסוף ולעבד כולל:
 • פרטי התקשרות (כולל שמות, כתובות דואר, כתובות דוא"ל ומספרי טלפון);
 • מידע הנדרש על ידי החברה כדי לעמוד בדרישות החוק והרגולציה, במיוחד בכל הנוגע לחקיקה נגד הלבנת הון, לרבות מידע על מקור הכספים ומקור העושר;
 • מידע המסופק במהלך מתן השירותים שלנו (לדוגמה, מידע על יחסים מקצועיים ורקע, עושר פיננסי ונכסים שהוחזקו, עסקאות שהוזנו, מצב מס, סכסוכים והליכי משפט בהם מתנהלים);
 • מידע בנקאי ופיננסי, כגון מידע הקשור לתשלומים;
 • פגישות בהן השתתפת וביקורים במשרדינו;
 • כל מידע אחר שאתה עשוי לספק לנו.

 

כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך

החברה לוקחת את פרטיותך ברצינות רבה ולעולם לא תחשוף, תשתף או תמכור את הנתונים שלך ללא הסכמתך, אלא אם תידרש לעשות זאת על פי חוק או על פי צו בית משפט. אנו שומרים את הנתונים שלך רק כל עוד הדבר נחוץ ולמטרות המפורטות בהצהרה זו. הנתונים האישיים שלך מעובדים מסיבות של ציות ו/או במטרה לספק לך כל אחד מהשירותים המשפטיים שלנו כמפורט באתר האינטרנט שלנו www.indianos.com.cy

הזכויות שלך

לנושאי מידע בתוך האיחוד האירופי (או בכל תחום שיפוט עם חקיקה מקבילה לתקנת הגנת המידע הכללית של האיחוד האירופי) יש זכויות מסוימות ביחס לנתונים האישיים שלהם.

כל נושא מידע כזה המעוניין לממש זכויות כלשהן על פי חוקי הגנת המידע החלים (לרבות הזכות לבטל כל הסכמה לעיבוד שניתנה בעבר; זכות הגישה לנתונים; או לתקן נתונים, לעדכן נתונים, לשנות או למחוק נתונים; או לגישה למידע נתונים שיש להגביל או לספק לצד שלישי כלשהו; או להתנגד לכל עיבוד מסוים) יש לשלוח את הבקשה בשלב ראשון אל indianos@indianos.com.cy

בכל מקרה בו נושא המידע בוחר שלא למסור נתונים אישיים כלשהם או כאשר מופעלות כל אחת מהזכויות המפורטות לעיל כדי להגביל את עיבוד הנתונים האישיים, ייתכן שהחברה לא תוכל לספק שירותים רלוונטיים, או שתהיה הגבלה על השירותים שניתן לספק.

שיתוף וחשיפת המידע האישי שלך

איננו משתפים או חושפים כל מידע אישי שלך ללא הסכמתך, מלבד למטרות המפורטות בהצהרה זו או כאשר ישנה דרישה משפטית.

מסירת נתונים לישות אחת בחברה עשויה להביא לכך שהנתונים הללו יהיו נגישים לכל חברי הצוות. נעשה מאמצים סבירים להבטיח שהנתונים יהיו נגישים רק למי שיש צורך בגישה למילוי המטרות המפורטות לעיל. בקשות להגבלת גישה בכל דרך מסוימת צריכות להיעשות לכתובת indianos@indianos.com.cy והן תישקלנה, ובמידת האפשר בהתייחס לחובות משפטיות ורגולטוריות, תופעלנה.

להלן רשימה של נמענים פוטנציאליים של נתונים (בכל מקרה לרבות עובדים, דירקטורים ונושאי משרה בהתאמה):

 • ספקים אחרים של שירותים (משפטיים, ממשלתיים או אחרים, לרבות כל בנק או מוסד פיננסי המספק שירותים ביחס לכל עניין בו מונחית החברה) כאשר גילוי לאותו נותן שירותים נחשב הכרחי למילוי המטרות המפורטות לעיל;
 • כל קבלני המשנה, הסוכנים או נותני השירותים של החברה;
 • בתי משפט או בתי דין;
 • סוכנויות אכיפת חוק היכן שנחשב נחוץ על מנת שהחברה תעמוד בהתחייבויות משפטיות החלות עליה;
 • רגולטורים או גופים ממשלתיים או מפקחים אחרים בעלי זכות חוקית לחומר או עניין לגיטימי בחומר כלשהו;
 • כל רשם של מרשם ציבורי שבו הנתונים אמורים להיכלל במרשם ציבורי;

 

כאשר החברה מתקשרת בהתקשרות עם צד שלישי שלפיה הנתונים עשויים להיות מעובדים על ידי אותו צד שלישי, אנו נבקש להתקשר עם אותו צד שלישי בהסכם המפרט את ההתחייבויות המתאימות של כל צד וננסה להיות משוכנעים באופן סביר שלצד השלישי יש אמצעים להגנה על נתונים מפני שימוש לא מורשה או מקרי, גישה, חשיפה, נזק, אובדן או הרס.

במקרה שצד שלישי כזה נמצא מחוץ לאיחוד האירופי, ובמקום שהנתונים המועברים יכללו נתונים אישיים שיהיו מוגנים על פי תקנות הגנת המידע החלות, נוודא שאנו עומדים בדרישות הרלוונטיות של תקנות הגנת הנתונים ההן לפני ביצוע כל העברה כזו. זה עשוי לכלול רק העברת הנתונים כאשר אנו משוכנעים כי:

 • למדינה שאינה באיחוד האירופי יש חוקים להגנת נתונים הדומים לחוקים באיחוד האירופי;
 • הנמען הסכים באמצעות חוזה להגן על המידע באותם תקני הגנת מידע כמו האיחוד האירופי;
 • קיבלנו הסכמה מנושאי המידע הרלוונטיים להעברה; אוֹ
 • אם תועבר לארצות הברית של אמריקה, ההעברה תהיה לארגונים שהם חלק ממנגנון הגנת הפרטיות.

 

לאורך כמה זמן אנו שומרים את הנתונים שלך

 • החברה שומרת נתונים רק למשך כל זמן הדרוש לשם מילוי המטרות (כמפורט לעיל) שלשמן אספנו אותם. מדיניות החברה היא לשמור נתונים ביחס ליחסי לקוח למשך 5 שנים מסיום קשר זה. הדבר כפוף לחריגים מסוימים כגון נאמנויות (שבכל מקרה, רשומות עשויות להישמר ללא הגבלת זמן) או במקרים בהם הנתונים האישיים רלוונטיים למחלוקת לאחר סיום הקשר או בהם לא ניתן למחוק את הנתונים לצורך משפטי, סיבות רגולטוריות או טכניות.
 • כל בקשות למידע נוסף בקשר להמשך העיבוד של נתונים ספציפיים, ובקשות להשמדת נתונים, יש להגיש לכתובת indianos@indianos.com.cy

 

הגשת תלונה

 • החברה מעבדת את המידע האישי שלך רק בהתאם להצהרת פרטיות זו ובהתאם לחוקי הגנת המידע הרלוונטיים. אם בכל זאת ברצונך להעלות תלונה בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך או שאינך מרוצה מהאופן שבו טיפלנו במידע שלך, יש לך את הזכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח.

 פרטי יצירת קשר

 • לחברה יש קצין הגנת מידע וכל הפניות בנוגע להצהרת פרטיות זו או כל בקשה למימוש כל אחת מהזכויות המפורטות לעיל צריכות להיות מופנות לקצין הגנת המידע באמצעות indianos@indianos.com.cy או בדואר ב- קצין הגנת נתונים, קוסטס אינדיאנוס ושות' – עורכי דין ויועצים משפטיים, דיאגורואו 4, בניין קרמייה, דירה/משרד 601, קומה 6, 1097 ניקוסיה – קפריסין.

צור קשר!

+357 22675231

שלח לנו הודעה!

indianos@indianos.com.cy

בקר במשרדנו!

דיאגורו 4, בניין קרמייה, משרד 204, ניקוסיה 1097, קפריסין

 

שעות העבודה:

שני – חמישי: 8:30-18:00
שישי: 8:30-14:30