Μετανάστευση: Μετεγκατάσταση στην Κύπρο

Η φορολογική κατοικία 60 ημερών

Στις 14 Ιουλίου 2017, η Βουλή των Κύπρου ενέκρινε νομοσχέδιο που τροποποιεί το Νόμο περί Φορολογίας Εισοδήματος και επιτρέπει σε ένα άτομο να θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου, υπό την προϋπόθεση ότι διαμένει στην Κύπρο 60 ημέρες (2 μήνες) κατά τη διάρκεια του έτους και πληρεί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

    1. Το άτομο δεν παραμένει σε καμία άλλη χώρα για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ημέρες κατά το ίδιο φορολογικό έτος, και
    2. Το άτομο δεν είναι φορολογικός κάτοικος οποιουδήποτε άλλου κράτους για το ίδιο φορολογικό έτος, θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Το άτομο θα πρέπει να παραμείνει στην Κύπρο για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους.

(ii) Το άτομο θα πρέπει να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Κύπρο ή/και να εργάζεται/απασχολείται στην Κύπρο ή/και να είναι διευθυντής σε εταιρικό φόρο κάτοικο Κύπρου ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Διευκρινίζεται ότι ένα άτομο που πληρεί σωρευτικά τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου κατά το φορολογικό έτος, εάν κατά το έτος αυτό η άσκηση οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και απασχόλησης στην Κύπρο ή/ και η κατοχή θέσης σε υποκείμενο στον φόρο της Κύπρου έχουν παύσει.

(iii) Το άτομο θα πρέπει να διατηρεί μόνιμη κατοικία στην Κύπρο, η οποία μπορεί είτε να ανήκει είτε να ενοικιάζεται από αυτόν.

Για τους σκοπούς του υπολογισμού των ημερών παραμονής στην Κύπρο:

(α) Η ημέρα αναχώρησης από την Κύπρο θεωρείται ημέρα εκτός Κύπρου.

(β) Η ημέρα άφιξης στην Κύπρο θεωρείται ημέρα στην Κύπρο.

(γ) Η άφιξη στην Κύπρο και η αναχώρηση από την Κύπρο εντός της ίδιας ημέρας
υπολογίζεται ως μία ημέρα στην Κύπρο.

(δ) Η αναχώρηση από την Κύπρο και η επιστροφή στην Κύπρο εντός της ίδιας ημέρας υπολογίζεται ως μία ημέρα εκτός Κύπρου.

Έτσι, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, παρέχεται κίνητρο σε ένα άτομο που δεν είναι φορολογικός κάτοικος οποιουδήποτε άλλου κράτους για το ίδιο φορολογικό έτος να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Κύπρο και να φορολογείται μόνο για τα εισοδήματα από τις δραστηριότητες που ασκεί το άτομο στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι για λόγους απασχόλησης στην Κύπρο με αποδοχές άνω των 100.000 Ευρώ, ένα άτομο επιτρέπεται να απαλλάσσεται από το φόρο του 50% του μισθού για περίοδο 10 ετών, γεγονός που μειώνει σημαντικά την υποχρέωση του φόρου εισοδήματος.

Παράλληλα, παρέχεται απαλλαγή σε ένα άτομο από φόρο εισοδήματος ή φόρο άμυνας για μερίσματα και τόκους που εισπράττονται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω άτομο θεωρείται Non-Dom (φορολογούμενος αλλα μή κάτοικος) στην Κύπρο.

Επικοινωνήστε!

+357 22675231

Στείλετε μήνυμα!

indianos@indianos.com.cy

Επίσκεψη!

Διαγόρου 4, Μέγαρο Κέρμια, Γραφείο 204, 1097 Λευκωσία

Ωράριο

Δευ – Πεμ: 8:30 π.μ - 18:00 μ.μ
Παρ: 8:30 π.μ - 14:30 μ.μ