Επιχειρήματική Ενότητα

Θαλάσσιο – Ναυτιλιακό Δίκαιο

Η Κύπρος διαθέτει σήμερα το έβδομο παγκοσμίως σε μέγεθος ναυτικό ληξιαρχείο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα για την διαχείριση πλοίων έναντι τρίτων και έχει επικυρώσει τα πιο σημαντικά διεθνή ναυτιλιακά Συνέδρια που τώρα βρίσκονται σε πλήρη σύνθεση.
Το Ναυτιλιακό Δίκαιο είναι ένα από τα κυριότερα θέματα με τα οποία ασχολείται το δικηγορικό μας γραφείο

Το γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες στους πελάτες, όσον αφορά ναυτιλιακά δάνεια και υποθήκες, εγγραφή κυπριακών ναυτιλιακών εταιριών, εγγραφή πλοίων υπό την κυπριακή σημαία και εγγραφή πλοίων υπό τη σημαία άλλων δικαιοδοσιών.

Υποθήκες
Το δικηγορικό μας γραφείο ειδικεύεται στις υποθήκες πλοίων και τα Συμφωνητικά Δανείου, συντάσσοντας κατάλογο και οριστικοποιώντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Ναυτιλιακές υπηρεσίες
Πώληση πλοίου (Πρωτόκολλο συμφωνητικού, Παραρτήματα, Πωλητήρια συμβόλαια κλπ), Αγορά πλοίου, Σημαιοστολισμός πλοίου, Εξάλειψη πλοίου, Συμβόλαια για κατασκευή πλοίου, Εγκρίσεις πληρώματος & SISRBs, Ανανέωση Πιστοποιητικών πλοίων π.χ. Radio license, CLC certificate, CSR certificate κλπ.

Ναυτιλιακή Εταιρία
Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου παραχωρεί πρόθυμα την άδειά της για εγγραφή ναυτιλιακής εταιρείας χωρίς να υπάρχει αναγκαιότητα υποβολής μιας τραπεζικής αναφοράς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντολοδόχουςοι οποίοι σε μεταγενέστερο στάδιο θα μεταφέρουν τις μετοχές τους στους δικαιούχους ιδιοκτήτες. Εφόσον η κυπριακή ναυτιλιακή εταιρία έχει εγγραφεί, ένα πλοίο μπορεί να εγγραφεί στο όνομά της και υπό την κυπριακή σημαία.

Εγγραφή και Φορολόγηση πλοίου
Πρέπει να ακολουθηθούν ορισμένες διαδικασίες και να υποβληθούν έγγραφα για την προσωρινή εγγραφήενός πλοίου υπό την κυπριακή σημαία. Μετά από 6-9 μήνες το πλοίο πρέπει να εγγραφεί μόνιμα στο Ληξιαρχείο Πλοίων (μόνιμη εγγραφή).
Πλοίο εγγεγραμμένο σε ξένο ληξιαρχείο μπορεί να εγγραφεί παράλληλα στο κυπριακό Ληξιαρχείο (παράλληλη εγγραφή).

Νέα Νομοθεσία Φόρου Χωρητικότητας περί Εμπορικής Ναυτιλίας 44 (Ι) 2010
Το νέο σύστημα φόρου χωρητικότητας για την εμπορική ναυτιλία Κύπρος εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Μαρτίου 2010 (υπόθεση Ν. 37/2010), ως συμβατή με τις απαιτήσεις του κεκτημένου της ΕΕ, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές. Ο Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και φορολόγηση Διατάξεις) Νόμος ψηφίστηκε Μάιο του 2010 και εισάγει ένα νέο σύστημα φόρου επί της χωρητικότητας στην Κύπρο, που εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2010.
Αυτό το απλοποιημένο φορολογικό σύστημα χωρητικότητας έχει εγκριθεί για πρώτη φορά για κράτος μέλος της ΕΕ, ένα κράτος με ανοιχτό μητρώο, έτσι είναι διαθέσιμο για τον επιχειρηματικό κόσμο της ναυτιλίας.

Το Φάσμα της Νέας Νομοθεσίας: Επεκτείνει τις ευνοϊκές παροχές που ισχύουν για τους ιδιοκτήτες των σκαφών με Κυπριακή σημαία και των διαχειριστών πλοίων στους ιδιοκτήτες των σκαφών με ξένη σημαία και στους ναυλωτές.Επεκτείνει και τις ευνοϊκές παροχές που προηγουμένως καλύπτονταν μόνο τα κέρδη της λειτουργικότητας των πλοίων στις ναυτιλιακές δραστηριότητες, στα τα κέρδη από την πώληση των πλοίων, οι τόκοι από τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται μόνο για επενδυτικούς σκοπούς και μερίσματα καταβάλλονται άμεσα ή έμμεσα από τα ναυτιλιακά κέρδη.
Το νέο σύστημα φόρου χωρητικότητας περιέχει τα περισσότερα από τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά που βρέθηκαν στα συστήματα φόρου χωρητικότητας σε άλλες χώρες της ΕΕ, και άλλα. Το καθεστώς, συνεπώς, παρέχει στην Κύπρο με ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της ήδη ισχυρής θέσης της χώρας στην παγκόσμια ναυτιλία.

Φορολογικές απαλλαγές

  • Δεν υπάρχει φόρος εισοδήματος / κέρδους ειδικού πλοιοκτήτη
  • Κανένας φόρος επί του εισοδήματος / κέρδους ενός εξειδικευμένου Χειριστή ενός σκάφους που πληροί τις προϋποθέσεις από τη χρήση του σκάφους σε οποιαδήποτε ειδική ναυτιλιακή δραστηριότητα
  • Δεν υπάρχει φόρος επί των μερισμάτων από τέτοια κέρδη σε όλα τα επίπεδα
  • Δεν υπάρχει φόρος για την πώληση ή τη μεταβίβαση τέτοιων σκαφών ή των μετοχών της εταιρείας πλοιοκτητών
  • Δεν εισπράττεται φόρος εισοδήματος επί των αποδοχών αξιωματικών ή πληρωμάτων επί των πλοίων αυτών
  • Κανένας φόρος επί των εισπραχθέντων τόκων
  •  

Το σύστημα χρηματοδοτικής μίσθωσης σκαφών ΦΠΑ στην Κύπρο / The Cyprus VAT Yacht Leasing Scheme
Το Σχέδιο Μίσθωσης Φορτηγού με ΦΠΑ εφαρμόζεται σε σκάφη ιδιοκτησίας Κυπριακής Εταιρείας που εκμισθώνονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και μειώνει τον πραγματικό συντελεστή ΦΠΑ για την εγγραφή στο γιοτ από 19% σε 2,42%.

Το καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης σκαφών ΦΠΑ έχει ως στόχο να καθορίσει το ποσοστό του χρόνου που ένα σκάφος ξοδεύει εντός της ΕΕ βάσει του μεγέθους και του τύπου του σκάφους αντί για τα χρονικά ταξίδια και να εφαρμόζει ΦΠΑ σύμφωνα με αυτό το ποσοστό.

Το καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης σκαφών ΦΠΑ ισχύει και για τα γιοτ μηχανών και ιστιοφόρων.

Το καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης σκαφών ΦΠΑ περιλαμβάνει τα εξής:

  • Συμφωνία μίσθωσης σκαφών αναψυχής μεταξύ του ιδιοκτήτη του εκμισθωτή του σκάφους, ο οποίος πρέπει να είναι εταιρεία Κύπρου με αριθμό ΦΠΑ και ο μισθωτής ή το άτομο που μισθώνει το σκάφος από τον ιδιοκτήτη για τη χρήση του σκάφους, με πιθανή επιλογή για τον μισθωτή να αγοράσει γιοτ στο τέλος της περιόδου μίσθωσης.
  • Η έγκριση του Επιτρόπου ΦΠΑ.
  • Η αρχική συνεισφορά του μισθωτή είναι τουλάχιστον το 40% της αξίας του σκάφους.
  • Εταιρικός φόρος εισοδήματος επί κερδών.
  • Ιστιοπλοΐα στα ύδατα της Κύπρου εντός ενός μηνός από την έναρξη της μίσθωσης.
  • Μηνιαίες πληρωμές μισθωμάτων με μίσθωση μέγιστης διάρκειας 48 μηνών.

Επικοινωνήστε!

+357 22675231

Στείλετε μήνυμα!

indianos@indianos.com.cy

Επίσκεψη!

Διαγόρου 4, Μέγαρο Κέρμια, Γραφείο 204, 1097 Λευκωσία

Ωράριο

Δευ – Πεμ: 8:30 π.μ - 18:00 μ.μ
Παρ: 8:30 π.μ - 14:30 μ.μ